שלום לכולם

 

מביאים לידיעתכם כי ביום 6.4.2020 נכנסו לתוקף תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש) (חוק עבודת נשים) התש"ף-2020 אשר מייתרות את הצורך בהגשת בקשות למתן היתר להוצאה לחל"ת של עובד/ת בתקופה המוגנת לפיטורים לפי חוק עבודת נשים, והאמור בהתקיים מספר תנאים כמפורט להלן:

 

 1. החל"ת הינה ביוזמת המעסיק ולתקופה שלא תפחת מ-30 ימים ולא תעלה על 60 ימים.
 2. ההוצאה לחל"ת לא נעשית על רקע הנסיבות המוגנות (היריון, טיפולי פוריות וכיו"ב) ואינה קשורה להן.
 3. המעסיק על אף מאמצים שביצע לא מצא עבודה מתאימה אחרת לעובד/ת.
 4. העובד/ת נתנו הסכמתם בכתב ליציאה לחל"ת.
 5. ההחלטה בדבר הוצאה לחל"ת הינה לאחר שפעילות העסק הוגבלה או צומצמה בעקבות ההנחיות ו/או התקנות לשעת חירום על רקע משבר הקורונה.
 6. התפקיד שביצע/ה העובד/ת הינה חלק מהפעילות שהוגבלה או צומצמה, והמעסיק הוציא לחופשה ללא תשלום גם עובדים אחרים מאותן סיבות, וזאת למעט אם כל עסקו של המעסיק חדל מלפעול או אם העובד/ת הם היחידים בעסקו של המעסיק.
 7. על העובד/ת לא הוחל הסכם היציאה לחופשה במגזר הציבורי.

 

תשומת הלב, כי ככל שהמדובר בהוצאה לחל"ת של עובדת בהיריון, נדרש כי תאריך הלידה המשוער לא יחול ב-30 הימים שבסמוך לאחר מועד היציאה לחל"ת.

 

התקנות חלות רק לגבי הוצאה לחל"ת ואינן פוטרות מחובת בקשת היתר ככל שהמדובר בפיטורים ו/או בצמצום היקף משרה או הפחתת שכר.

 

יובהר כי:

 1. מעסיק שאינו עומד בתנאים דלעיל נדרש להגיש בקשה לקבלת היתר להוצאה לחל"ת וחל עליו איסור להוציא לחל"ת טרם קבלת היתר.
 2. תחולת התקנות תהיה על כל עובד/ת שהוצא/ה לחל"ת החל מיום 15.3.2020.
 3. אם ניתן היתר לפני תחילת תוקף התקנות יראו אותו כאילו ניתן ביום הוצאת העובדת לחל"ת ו/או ב-15.3.2020, לפי המאוחר.
 4. בכל הנוגע לבקשות להיתרים שהוגשו וטרם ניתנה בהן החלטה – על המעסיק להוגיע לאגף ההסדרה במשרד העבודה אם וככל שבקשתו אינה עומדת בתנאים שנקבעו בתקנות ולבקש כי ידונו בבקשה.

כתבות נוספות

עדכון חקיקה בנושא מתווה התו הירוק

הרינו להביא לידיעתכם את השינויים האחרונים שבוצעו בתקנות הנוגעות למתווה התו הירוק במקומות עבודה ובמוסדות חינוך. ביום 20.10.2021 נכנס לתוקף תיקון מס'

עדכון פסיקה ספטמבר 2021

בית הדין האזורי לעבודה בחיפה קיבל בקשה לביטול פיטורים בהליך קיבוצי על רקע חברות בארגון.  מדובר בבקשת צד לסכסוך קיבוצי  שהוגשה על