להלן יובאו הוראות שונות הנוגעות להתפתחויות במשפט העבודה בעקבות התפשטות נגיף הקורונה בישראל:

כללי

 1. ימי השהות בבידוד מנוכים ממכסת ימי המחלה הצבורים של העובד והתשלום מבוצע כפי התשלום בעת היעדרות עקב מחלה.
 2. תעודת מחלה גורפת:
  • ביום 9.3.2020 פורסמה הודעת הבהרה לגבי עדכון תעודת מחלה גורפת לעובד השוהה בבידוד לפי צו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש 2019) (בידוד בית) הוראת שעה התש"ף 2020 מיום 4.2.2020.
  • כעולה מאותה הוראה, תעמוד תעודת המחלה לפי חוק דמי מחלה ולפי חוק דמי מחלה היעדרות בשל מחלת ילד, ביחס לכל תקופת הבידוד החלה על עובד או על ילדו השוהה בבידוד בהתאם להוראות צו בריאות העם בנושא הקורונה.
  • על העובד למלא טופס הצהרה הכולל פרטי העובד, שמו, ת.ז., תקופת הבידוד, סיבת הבידוד, ציון היעד ממנו שב העובד לארץ, מועד השהייה האחרון ביעד או מגע הדוק עם חולה מאומת כולל מקום ומועד החשיפה לחולה.
 1. חופשה ללא תשלום בעקבות משבר לאומי:

שירות התעסוקה פרסם חוזר שעוסק בחופשה ללא תשלום עקב משבר לאומי וקבלת דמי אבטלה. על פי החוזר התנאים הינם כדלקמן:

 • משך החופשה ללא תשלום לא יפחת מ-30 ימים.
 • דורשי העבודה יתמו על הצהרה כי יצאו לחל"ת שלא מרצונם וכי להבנתם יש בכוונת הארגון בו עבדו לקלוט אותם חזרה לעבודה בתום המשבר הלאומי.
 • ההתייצבות לצורך דרישת עבודה תהא אחת בחודש בשבוע השלישי לאותו החודש, בין ה-15-21 לכל חודש.
 • ככל שהרישום ייעשה באמצעות האינטרנט, על דורש העבודה להשלים רישום פיסי בתוך 15 ימים קלנדריים החל מיום רישומו של העובד בשירות התעסוקה ועד לתום חודש המשבר הלאומי.
 1. יציאה לחופשה לחו"ל:
  • אין איסור יציאה לחופשה, אולם ככל שהחופשה מיועדת לנסיעה לחו"ל, ולאור ההוראה המחייבת בידוד לכל השבים מחו"ל, על המעסיק להפעיל שיקול דעתו, לרבות השלכות על מקום העבודה בשל היות העובד חיוני או נחוץ. ככל שהסירוב הינו רק בשל אי רצון לאפשר לעובד השב מחו"ל לשהות בבידוד על חשבון ימי המחלה הצבורים, סירובו של המעסיק לאשר יציאה לחופשה לחו"ל יבחן בחינה משפטית בהתאם לנסיבות.

הוראה הנוגעת למגזר הציבורי:-

 1. הערכות לעבודה מהבית בתקופת חירום- התפשטות וירוס הקורונה -חוזר הממונה על השכר:
  • ביום 9.3.2020 פרסם הממונה על השכר והסכמי עבודה, חוזר הקורא למעסיקים במגזר הציבורי, על פיו על המעסיקים במגזר הציבורי להיערך למצב בו המטה לבטחון לאומי ומשרד הבריאות יורו לעובדים כי עליהם להימנע מכניסה למקום עבודתם.
  • לפי הוראת הממונה על השכר יש לבצע בחינת כח האדם וחלוקתו לצורך ביצוע עבודה מרחוק באמצעות תבחינים של:
  • עובדים חיוניים הנדרשים לטובת סיוע ישיר של הגוף הציבורי להתמודדות עם התפשטות הנגיף.
  • עובדים חיוניים הנדרשים לצורך שימור הרציפות התפקודית בתחומי הליבה של הגופים בהם הם מועסקים או בתחומים ייחודיים לגוף החיוניים לטובת הציבור, במידה ויגדל מספר העובדים הנדרשים לשהות בבידוד ומשך זמן ההיעדרות יארך.
  • יש גם לוודא לגבי אותם עובדים העונים על תבחינים אלה, כי הם בעלי נגישות לתשתית טכנולוגית המאפשרת עבודה מרחוק , ואין הכרח בנוכחותם פיזית במקום העבודה, אינם נותנים שירות פרונטלי לציבור או לעובדי הגוף, ולא מתעוררות סוגיות אבטחת מידע לגבי עבודתם מרחוק.

אנו עוקבים אחר ההתפתחויות בנושא וככל ויש צורך בהבהרה נוספת, ניתן לפנות אלינו לייעוץ פרטני ויבחנו נסיבות כל מקרה לגופו.

אין באמור להוות תחליף לייעוץ משפטי פרטני.

כתבות נוספות

עדכון פסיקה וחקיקה מרץ 2024

פורסם צו הרחבה בעניין זכויות אנשי המילואים ביום 6.3.2024 פורסם צו הרחבה שהרחיב הוראות ההסכם הקיבוצי מיום 4.2.2024 בין נשיאות המגזר העסקי

עדכון פסיקה – ינואר 2024

ביה"ד הארצי לעבודה קבע כי חברות עובד בועד עובדים אינה מקנה לו חסינות מפני נקיטת הליכי משמעת ביה"ד הארצי לעבודה דחה ערעור