ייצוג רשות מקומית בסכסוך עובדים

רשויות מקומיות רבות מתמודדות עם אתגרים בבואן לשנות את האופן בו הן מעניקות שירותים לציבור. לא אחת, גם כאשר הניסיונות הללו מבקשים לבשר על ייעול מערכות ושיפור באיכות חיי התושבים, המהלכים נתקלים בהתנגדויות. לרוב מצד עובדים קבועים וותיקים, אשר חוששים מכך שמהלכי הרשות ייפגעו בתנאי העסקתם.

היות שרבים מהעובדים הללו מאוגדים תחת וועדים, ומיוצגים על ידי גופים כדוגמת ההסתדרות, כאשר הצדדים נדרשים להליכים משפטיים, הרשות המקומית זקוקה ליד מקצועית שתעמוד לימינה. קרי, לשירות משפטי איכותי, שמשלב ידע מקצועי רחב היקף בדיני עבודה בכלל, ובסכסוכי עובדים מאוגדים בפרט. כך אירע במקרה הבא, בו ייצגנו רשות מקומית בהליכים משפטיים מול עובדי אגף התברואה בעיר.

תמונת מצב לפני הדיון

נסיבות המקרה, בקליפת אגוז, עסקו ברצונה של העירייה לבצע רפורמות ושינויים בשירותי הניקיון לציבור. בין היתר על ידי העברת עובדים בין אזורי פינוי ובעיקר על ידי הגדלת סיוע מקבלן חיצוני על פי מכרז.

עובדי התברואה ביקשו לעצור את המהלך וטענו כי העירייה, בפעולותיה, מנסה "לפגוע בעבודה המאורגנת בשירותיה בכלל ובמחלקת התברואה בפרט". החל מהוצאתה של מלאכת פינוי האשפה ברחבי העיר מידיהם לביצוע על ידי קבלן חיצוני, וכלה בהעסקתם של עובדי קבלן אשר אינם יכולים לקחת חלק בצעדים הארגוניים.

"זהו פגם מהותי וחמור", טענו העובדים שיוצגו בהליך על ידי ההסתדרות, "העירייה לא עמדה בחובה הבסיסית שלה להיוועץ עם נציגות העובדים, למרות ההלכה והחוק שמחייבים היוועצות בדבר שינויים בהסכם קיבוצי".

העובדים מחו כי העירייה לא התייעצה איתם כאשר העבירה אזורי פינוי לקבלן חיצוני אשר זכה במכרז ו/או ניידה עובדים מאזור אחד לאחר, ולא נפגשה עמם לאחר שנודעה לה התנגדות הוועד.

"העירייה מנסה להעמיד אותנו בפני עובדה מוגמרת", טענו העובדים וההסתדרות, "למזלנו הצלחנו לגלות את התרגיל למנוע אותו". העובדים פנו לבית הדין לעבודה בבקשה לצו מניעה.

פעולות העירייהבמסגרת הסמכות

העירייה, אותה ייצגנו בהליך, טענה כי אין לקבל את הבקשה למתן צו מניעה. "העובדים לא עמדו בנטל העבודה, ולא הייתה ברירה אלא לנייד עובדים בין אזורי הפינוי", טענו בשם העירייה והוספנו, "בחצי השנה האחרונה אף התקבלו בעירייה למעלה מ-2,000 תלונות תושבים ביחס לפינוי אשפה אשר מבוצע על ידי עובדי העירייה".

העירייה הוסיפה כי אין זה אלא נכון לתגבר את צוותי העבודה באמצעות עובדים מאזורים "חלשים" יותר, ובכך לייצר הקלה בנטל העבודה. בנוסף, לא היה מדובר בעניין חדש. הזכרנו לעובדים ולהסתדרות כי הרשות נעזרת כבר שנים בקבלן פינוי חיצוני, וכי ניסיונות עבר למנוע זאתנכשלו.

לגבי הסכמות שהושגו עם העובדים באשר להעברת עובדים קבועים מאזור לאזור, שהעובדים טענו כי הופרו, העירייה הזכירה לבית הדין כי ההסכם דרש תיאום לגבי שינוייםתיאום ולא הסכמה. עוד נטען כי לפי הסכם המדובר העירייה תהיה רשאית לפעול באמצעות קבלן חיצוני באזורי פינוי מסוימים על פי שיקול דעתה בלבד.

לא זו אף זו, טרם ההליך בבית הדין לעבודה, התקיים בין הצדדים הליך בוררות מול מרכז השלטון המקומי, ובו התקבל פסק בוררות אשר דחה את עמדת הוועד לגבי הצורך בהיוועצות לגבי שינויים באזורי פינוי אשפה (ונקבע כי ניוד עובדים בין אזורים הוא בסמכות הרשות, ולא עולה כדי פיטורין או פגיעה בתנאי העסקה).

מה הייתה התוצאה? בית הדין לעבודה דחה את הבקשה למתן צו מניעה וקיבל את עמדות העירייה כפי שהצגנו אותן בהליך המשפטי.

כידוע, ההלכה הפסוקה קובעת שכאשר מעסיק מעוניין לבצע שינויים במקום עבודה מאורגן, עליו לעמוד בחובות שונות החלות עליוחובת היידוע, חובת ההיוועצות וחובת ניהול משא ומתן. אחת השאלות המרכזיות בהליך בבית הדין הייתהאיזו חובה הייתה אמורה לחול על העירייה במקרה הנ"ל.

העירייה טענה, באמצעותנו, שהחובה הרלבנטית למקרה של עובדי התברואה היא חובת היידוע בלבד. כלומר, היא הייתה חייבת למסור לנציגות העובדים מידע בנוגע להחלטה, ולא הייתה זקוקה להסכמתם או למשא ומתן מולם. העובדים טענו מנגד כי מדובר כאן בחובת ההיוועצות או אפילו חובת ניהול משא ומתן.

סוג החובה הוא עניין מכריע. אם בית הדין לעבודה היה מקבל את טענות העובדים, ייתכן והעירייה הייתה נאלצת לבצע "חישוב מסלול מחדש", על כל המשמעויות של הדבר מבחינת משאבים, עלויות, לוחות זמנים ויחסי עבודה. אי לכך, היה חשוב להוכיח כי עסקינן בחובת היידוע ותו לא.

ואכן, כך היה. בית הדין לעבודה קיבל את טענותינו בהליך וקבע כי השינויים שהעירייה ביקשה לעשות לא היו פוגעים בתנאי העבודה של העובדים (כפי שגם נקבע בפסק הבוררות בין הצדדים), ושהחובה שהייתה מוטלת עליה היא חובת היידוע (והרשות עמדה בה). בית הדין קיבל את טענותינו בשם העירייה כי המהלכים שננקטו היו כחלק מהפררוגטיבה הניהולית של הרשות המקומית.

"מקום בו אין בכוונת העירייה משום שינוי או פגיעה בתנאי העבודה של העובדים, אין מדובר אלא בסמכות הנתונה תחת הפררוגטיבה הניהולית של העירייה", נכתב בפסק הדין.

כתבות נוספות

עדכון פסיקה וחקיקה מרץ 2024

פורסם צו הרחבה בעניין זכויות אנשי המילואים ביום 6.3.2024 פורסם צו הרחבה שהרחיב הוראות ההסכם הקיבוצי מיום 4.2.2024 בין נשיאות המגזר העסקי

עדכון פסיקה – ינואר 2024

ביה"ד הארצי לעבודה קבע כי חברות עובד בועד עובדים אינה מקנה לו חסינות מפני נקיטת הליכי משמעת ביה"ד הארצי לעבודה דחה ערעור