1. הבחירות לכנסת ה-24 יערכו ביום שלישי, י' בניסן התשפ"א, 23.3.2021.
 2. יום הבחירות הוא יום שבתון בו אין חובה לעבוד, זאת מבלי שינוכה יום חופש.
 3. הזכות לשבתון, לפי חוק יסוד: הכנסת, נתונה לכלל עובדי המשק, ללא תלות בשאלת זכאותם לבחור, לרבות לעובדים זרים ובני נוער. עובדים בשירותי התחבורה ובשירותים ציבוריים אינם זכאים ליום שבתון, אולם חובה על המעסיק לאפשר להם הזכות לבחור. שירותים אלה יפעלו כסדרם גם ביום הבחירות.
 4. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת הגדירה מהם השירותים אשר ייחשבו ציבוריים, זאת בהתאם לחוק הבחירות לכנסת [נוסח משולב], תשכ"ט-1969:
 • א. עובדי ועדת הבחירות המרכזית, מי שמבצע בעבורה תפקיד או מי שנותן לה שירות, וכן, לצרכי יום הבחירות בלבד, עובדי המפלגות, מי שמבצע בעבורן תפקיד או נותן להן שירות.
 • ב. שירותי תחבורה, חניונים ותחנות דלק.
 • ג. בתי אוכל ומסעדות, בתי קפה וקיוסקים, בתי מלון ופנסיונים.
 • ד. מפעלי חרושת וחקלאות שתהליכי הייצור בהם מתנהלים ברציפות.
 • ה. שירותי התקשורת.
 • ו. מפעלי מים וחשמל.
 • ז. אספקת דלק והעברתו.
 • ח. תיאטראות, בתי קולנוע ובתי שעשועים אחרים.
 • ט. עיתונות, רדיו וטלוויזיה.
 • י. הובלת לחם, פירות, ירקות ותוצרת חלב, ביום הבחירות עד השעה 11:00 לפני הצהריים.
 • יא. חנויות לממכר מזון בין השעות 06:00 בבוקר עד 12:00 בצהריים (עד 6 שעות).
 • יב. אפיית לחם וייצור מוצרי חלב.
 • יג. בתי החולים ושירותי בריאות אחרים הפועלים בימי שבת וחג במתכונת מיוחדת, יפעלו באותה מתכונת ביום הבחירות.
 • יד. כוחות הביטחון ושירותי ההצלה למיניהם.
 • טו. שירותי קבורה.
 • טז. מערכת בתי המשפט, לצורך קיום דיונים בסעדים דחופים, הנוגעים לאכיפה של חוק הבחירות לכנסת [נוסח משולב], התשכ"ט-1969 וחקיקת המשנה מכוחו וחוק הבחירות (דרכי תעמולה), התשי"ט-1959 וכן מעצרים דחופים, בין השעות 08:00 בבוקר עד 12:00 בצהריים.
 • יז. שירותים אחרים הפועלים בימי שבת וחג במתכונת מיוחדת, יפעלו באותה מתכונת ביום הבחירות.
 1. החוק אינו נוקב בהגדרה של אורך יום השבתון, אולם מקובל להגדיר יום זה בהתאם לשעות בהן פתוחות הקלפיות להצבעה, כקבוע בחוק – בין השעה 7:00 בבוקר ועד השעה 22:00 בלילה, כפי שגם עולה מהנחיות משרד העבודה.
 2. לפי סעיף 136 לחוק הבחירות לכנסת, עובד שעבד אצל מעסיקו לפחות 14 ימים רצופים סמוך ליום הבחירות ונעדר מעבודתו בשל יום השבתון, זכאי שישולם לו השכר אותו היה משתכר לו היה עובד באותו היום. הוראה זו חלה גם על מי שעבד בעבודות יזומות אצל אחד מן המוסדות הציבוריים שפורטו לעיל, לפחות 14 ימים מתוך החודשיים שלפני הבחירות.
 3. סוגי העובדים אשר עשויים לעבוד ביום השבתון הם כאלה אשר עובדים באחד מהמוסדות הציבורים הנמנו לעיל, או כאלה שנתבקשו על ידי מעסיקיהם לעבוד ביום השבתון, והסכימו לכך, על אף שאינם עונים להגדרת "שירות ציבורי" כפי שנקבע על ידי ועדת הבחירות המרכזית.
 4. יצוין, כי החוק אינו אוסר על העסקה ביום השבתון, אולם אין לחייב עובד אשר אינו מעוניין בכך לעבוד ביום הבחירות.
 5. כפי העולה מהודעת הממונה הראשית על יחסי העבודה משנת 2019, פסיקת בתי הדין האזוריים לעבודה והנוהג אשר השתרש בקרב ארגוני העובדים והמעסיקים, וכן ההוראות הקבועות לעניין זה בתקשי"ר לעובדי הוראה, מי שעובד ביום הבחירות עשוי לקבל שכר בגובה 200% או לחילופין, ישולם לו שכר רגיל ובנוסף שעות חופשה חלף שעות העבודה בפועל ביום הבחירות.
 6. יודגש, ככל ומועסק עובד ביום השבתון, הן בשירות ציבורי והן מבחירה, חובה על המעסיק לאפשר מימוש זכות הבחירה, ככל ולעובד קיימת הזכות לבחור.
 7. בכל הנוגע לעובדי רשויות מקומיות, מפנים תשומת הלב להנחיה מס' 1.1902 להנחיות היועמ"ש לעניין פעילות מפלגתית של עובדי מדינה ועובדי רשויות מקומיות. על קצה המזלג יודגש כי חל איסור פלילי על עובד רשות מקומית בכל דרגה שהיא, בעל סמכות מנהלית או בתפקיד הכרוך בו מגע עם קהל, מלהשתתף בתעמולת בחירות. המגבלות חלות על העובד אפילו שוהה בחופשה, מילואים וכדומה. כמו כן, פעילות פוליטית ופעילות אשר אינה הולמת עובד רשות מקומית, אפילו אינה נכללת באיסור הפלילי, עלולה לגרור הטלת אחריות משמעתית.
 8. האמור מובא כעדכון בלבד, ואין בו כדי להוות תחליף לייעוץ משפטי פרטני. אנו עומדים לרשותכם בכל שאלה.

כתבות נוספות

עדכון פסיקה וחקיקה מרץ 2024

פורסם צו הרחבה בעניין זכויות אנשי המילואים ביום 6.3.2024 פורסם צו הרחבה שהרחיב הוראות ההסכם הקיבוצי מיום 4.2.2024 בין נשיאות המגזר העסקי

עדכון פסיקה – ינואר 2024

ביה"ד הארצי לעבודה קבע כי חברות עובד בועד עובדים אינה מקנה לו חסינות מפני נקיטת הליכי משמעת ביה"ד הארצי לעבודה דחה ערעור