על רקע החמרת מצב התחלואה בישראל, הותקנו תקנות להחמרת ההגבלות ולהידוק הסגר.

להלן עיקרי העדכונים לעניין המגבלות החדשות הנוגעות להגבלת פעילות במקומות העבודה במהלך הסגר אשר יכנס לתוקפו ביום 8.1.2021 עד יום 21.1.2021 (נכון למועד זה):-

  1. חל איסור על הגעת עובדים למקום העבודה, למעט מקומות שהוחרגו כפי המפורט להלן, והאמור גם ביחס למקומות עבודה בהם מועסקים פחות מ- 10 עובדים. הכלל אשר נקבע במסגרת התקנות הקודמות לפיו תתאפשר הגעה של עובדים למקום עבודה בו שוהים עד 10 עובדים או עד 50% ממצבת העובדים – בוטל.
  2. לכלל האוסר על הגעת עובדים למקומות העבודה נקבעו מספר חריגים אשר כוללים, בין היתר, מקומות עבודה אשר מנויים בתוספת השנייה לתקנותעבודה במגזר הפיננסי, בתחום האנרגיה והמים, מקומות לטיפול בניצולי שואה, תחום שירותים בתחום המזון ומשקאות, חקלאות, תחבורה, נמלים וספנות, רשויות מקומיות (פינוי אשפה, מוקד עירוני, שירותי רווחה ועוד), תקשורת, הגנת הסביבה וכיו"ב תחומים חיוניים נוספים – ובלבד שהעובדים הכרחיים לשם אספקת המוצר או השירות; מפעל למתן שירותים קיומיים כהגדרתו בחוק שירות עבודה בשעת-חירום, התשכ"ז- ;1967 מפעל בעל היתר מיוחד להעסקת עובד בשעות המנוחה לפי סעיף 12 לחוק שעות עבודה ומנוחה, שניתן כדי שלא לפגוע בתהליך העבודה; מקום עבודה שעוסקים בו בעבודות בינוי ובעבודות תשתית בהתאם למגבלות המפורטות בתקנה; משרד ממשלתי, רשות מקומית, מועצה דתית ומוסד להשכלה גבוהה – שאינם מפורטים בתוספת השנייה- ומקומות נוספים, הכל כפי שפורט במסגרת החוזר האחרון.
  3. התוספת השנייה לתקנות תוקנה כך שהתווספו לרשימת מקומות העבודה אשר אינם כפופים לאיסור ההגעה למקום העבודה גם עורכי דין והאמור לצרכי ייצוג בערכאות משפטיות או ייצוג במוסדות אחרים, הכנת לקראת ייצוג, או מתן שירות חיוני ללקוח אשר אינו סובל דיחוי ואשר לא ניתן לערוך אותו באמצעי דיגיטלי חלופי וקיים.
  4. עוד התווספו גם עובדים שנדרשים לסיוע לוועדות הבחירות המרכזית לכנסת או לוועדת בחירות אזורית לכנסת (כמשמעותן בחוק הבחירות לכנסת), לרבות אדם אשר משמש כאחראי על מקום בו תוצב קלפי.
  5. בנוסף, נקבע בתקנות כי כל מעסיק רשאי לאפשר שהיה של עובד אם שהייתו נדרשת לשם תחזוקת מקום העבודה / או לצורך המשך הפעילות התפקודית של מקום העבודה ובכלל זה – תיקון ליקוי הדרוש בדחיפות על מנת שיתאפשר לשמור על שלמות מקום העבודה; שמירה; ביצוע משלוחים; תשלום שכר; וכן נקבע כי תתאפשר הגעת עובד לצורך לקיחת ציוד; הגעה למקום העבודה על מנת ליתן שירות חיוני ללקוח/ להבטחת עבודת עובדים אחרים מהבית.
  6. במקום עבודה בו תתקיים פעילות וישהו עובדים במקום העבודה – ימשיכו לחול הוראות התו הסגול.

**האמור לעיל מובא כעדכון בלבד ואינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי פרטני.

כתבות נוספות

עדכון פסיקה וחקיקה מרץ 2024

פורסם צו הרחבה בעניין זכויות אנשי המילואים ביום 6.3.2024 פורסם צו הרחבה שהרחיב הוראות ההסכם הקיבוצי מיום 4.2.2024 בין נשיאות המגזר העסקי

עדכון פסיקה – ינואר 2024

ביה"ד הארצי לעבודה קבע כי חברות עובד בועד עובדים אינה מקנה לו חסינות מפני נקיטת הליכי משמעת ביה"ד הארצי לעבודה דחה ערעור