עדכון למעסיקים בהתאם לתקנות לשעת חירום שעודכנו ביום 25.4.2020

 להלן עיקרי השינויים החלים:

 על פי התקנה נקבעה שורה של הקלות בכל הנוגע לסוגי העסקים היכולים לפעול ומספר העובדים במקום העבודה.

 בכל הנוגע לטיפול נפשי באדם הכולל אבחון, ייעוץ, שיקום או ניהול שיחות בדרך של מפגש פנים אל פנים ללא מגע (כולל טיפול של פסיכולוג או עו"ס) נקבע כי ניתן לקיימו כפוף לתנאים הבאים:

 • הטיפול יתקיים עם מטופל אחד בלבד או אנשים הגרים באותו מקום.
 • על המטפל והמטופל לחבוש מסיכה ולהקפיד על מרחק של 2 מטרים בין המטפל למטופל.

 בכל הנוגע לבתי אוכל הותר איסוף מבית האוכל בנוסף למשלוחים כפוף לתנאים הבאים:

 • המחזיק או המפעיל של בית העסק לא יאפשר ישיבה של לקוחות בבית העסק ועליו לדאוג כי לא יהיו מקומות ישיבה בבית העסק.
 • יש להתקין מחיצה בדלפק בית העסק בין המוכר ללקוח.
 • בעבודת משמרות יש לשבץ את העובדים, ככל וניתן, באותה משמרת קבועה.
 • יש להקפיד על מרחק של 2 מטרים לפחות בין אנשים שאינם גרים באותו מקום, ולסמן מקומות לעמידה באיזור הקופה / התור.
 • על בעל בית העסק לדאוג לשמירת כללי היגיינה במקום העסק על ידי עובדיו, כולל חיטוי המשטחים והמחיצה.
 • על עובדי בית העסק לעטות כפפות ומסיכות בהתאם לקבוע בצו בריאות העם.
 • יש לווסת כניסת לקוחות לבית העסק כך שלא ישהו יותר מ-2 לקוחות לקופה רושמת פעילה, וכך שבבית עסק שגודלו מעל ל-100 מטר לא ישהו יותר מ-4 לקוחות לכל קופה פעילה.
 • יש להתקין בבית העסק שלט המורה על שמירה על מרחק ומספר הלקוחות המירבי המותר.

 בכל הנוגע לחנות שאינה חנות למכירת מזון, בית מרקחת, חנות אופטיקה או חנות למכירת היגיינה או מעבדה לתיקון מוצרי תקשורת או מחשבים ולמעט חנות או עסק בקניון נקבע כי ניתן להפעילה כפוף לתנאים הבאים:

 • בטרם כניסה למקום יתשאל המחזיק את הנכנסים לגבי שיעול וחום גופם או מגע עם חולה קורונה כמפורט לעיל.
 • המחזיק יסדיר מדידת חום באמצעי לא פולשני ולא יתיר כניסה של אדם עם חום גוף של 38 מעלות ומעלה.
 • בעל העסק יגיש לרשות המקומית לפני הפעלת החנות הצהרה חתומה בנוסח הקבוע בתקנות לפיה הוא עומד בתנאים המפורטים.
 • המחזיק או המפעיל ימנה מבין עובדיו ממונה על ענייני קורונה.
 • המחזיק או המפעיל יקפיד על שמירת כללי היגיינה במקום העסק על ידי עובדיו, כולל הקפדה על חיטוי משטחים ומחיצות.
 • בדלפק העסק תימצא מחיצה למניעת העברת רסס בין המוכר ללקוחו.
 • המחזיק יקפיד על שמירת מרחק של 2 מטרים בין אנשים שאינם גרים באותו מקום, לרבות בתור, ויסמן מקומות לעמידה באיזור הקופות ובאיזור בו יש תור.
 • המחזיק או המפעיל יווסת את כניסת המבקרים כך שלא ישהו בו יותר מ-2 לקוחות לכל קופה פעילה, ובחנות שגודלה מעל 100 מטר לא ישהו יותר מ-4 לקוחות לכל קופה.
 • המחזיק יציב בכניסה לבית העסק במקום בולט שלט לעניין מספר הלקוחות המותר בחנות ויקבע מנגנון להגבלת נכנסים לחנות.

 בכל הנוגע מספרות, מכוני יופי וקוסמטיקה, מכוני פדיקור-מניקור ומכוני הסרת שיער למעט בקניון, נקבע כי ניתן להפעילם כפוף לתנאים הבאים:

 • בעל העסק יגיש לרשות המקומית לפני תחילת הפעלתו הצהרה חתומה בנוסח הקבוע בתקנות ולפיה הוא עומד בתנאים הקבועים בתקנות.
 • יש לתשאל את הנכנסים למקום, כולל העובדים, לגבי שיעול או קשיי נשימה או מגע עם חולה קורונה בשבועיים האחרונים. אין לאפשר כניסה למי שהשיב בחיוב לאחת השאלות למעט חולים כרוניים כגון אסטמה או אלרגיה.
 • יש להסדיר אמצעי לא פולשני למדידת חום. אין להתיר כניסת אדם שחום גופו עולה על 38 מעלות.
 • המחזיק או המפעיל יקפיד על שמירת כללי הגיינה ובכלל זה חיטוי משטחים פנימיים וציוד, חיטוי כלים, ציוד וכסא או מיטת טיפול וכביסה של מגבות וחלוקים בין לקוח ללקוח.
 • בעת הטיפול בלקוח יעטה המטפל מסיכה ומגן פנים וכן כפפות, ויחליף את הכפפות בין לקוח ללקוח.
 • ישלהקפיד, ככל האפשר, על שמירת מרחק של 2 מטרים לפחות בין הלקוחות, למעט אנשים הגרים באותו מקום ולרבות באיזור ההמתנה ולהציב במקום בולט שלט המורה על שמירת המרחק כאמור.
 • יש להקפיד על יחס של 2 לקוחות לכל ספר / מטפל ולא יותר מ-4 לקוחות בכל עת, בעסק שגודלו מעל 75 מטרים לא יותר מ-6 לקוחות, ובעסק שגודלו עולה על 100 מטר לא יותר מ-8 לקוחות. יש להציב בכניסה לעסק שלט המורה על מספר הלקוחות המותר. יש לקבוע מנגנון להגבלת מספר הנכנסים.

תשומת הלב כי על פי התקנות אי עמידה בכללים הקבועים בהם מהווה עבירה פלילית, וניתן להטיל קנס מינהלי על מעסיק שלא קיים את התקנות.

 

 

כתבות נוספות

עדכון פסיקה וחקיקה מרץ 2024

פורסם צו הרחבה בעניין זכויות אנשי המילואים ביום 6.3.2024 פורסם צו הרחבה שהרחיב הוראות ההסכם הקיבוצי מיום 4.2.2024 בין נשיאות המגזר העסקי

עדכון פסיקה – ינואר 2024

ביה"ד הארצי לעבודה קבע כי חברות עובד בועד עובדים אינה מקנה לו חסינות מפני נקיטת הליכי משמעת ביה"ד הארצי לעבודה דחה ערעור