חוק התכנית לסיוע כלכלי (נגיף הקורונה החדש) (הוראת שעה) (תיקון מס' 3), התשפ"א-2020 –

תשומת ליבכם להוראות החוק שהתקבלו ביום 19.11.2020 והוחלו באופן רטרואקטיבי החל מיום 29.10.2020, ועניינו הסדרת תשלום לעובד בימי בידוד, האמור בהמשך לביטול תעודת המחלה הגורפת.

להלן עיקרי החוק:

זכאות עובד לדמי בידוד

 • ככלל, עובד אשר שהה בבידוד, דיווח למשרד הבריאות על בידוד שלו או של ילדו, ונעדר מעבודתו משום שחלה עליו חובת בידוד מכוח צו בריאות העם (נגיף קורונה החדש) (בידוד בית והוראות שונות) (הוראת שעה), התש"ף-2020 – זכאי לקבל ממעסיקו "דמי בידוד" על חשבון ימי המחלה הצבורים לזכותו. לעניין זה "ילד" ייחשב ילד של העובד שגילו פחות מ-16 שנים, ילד שהוא אדם עם מוגבלות הנזקק לסיוע אישי ולרבות ילד השוהה אצל עובד שהוא הורה במשפחת אומנה.
 • עובד אשר נעדר מהעבודה עקב חזרתו מחו"ל בגין נסיעה מטעם המעסיק, זכאי לתשלום דמי בידוד בעד כל ימי העבודה בהם נעדר מעבודתו.
 • עובד שנדרש לבידוד אך עבד אצל מעסיקו בשכר במהלך תקופת הבידוד– אינו זכאי לדמי בידוד ולא יופחתו לו ימי מחלה בגין הימים בהם עבד.
 • מובהר כי עובד שבתוך תקופת הבידוד הפך לחולה קורונה – יהיה זכאי לדמי מחלה ולא לדמי בידוד

התשלום בגין הבידוד

 • עובד יהיה זכאי לדמי בידוד בגין ימי העבודה בתקופת הבידוד ולמעט בגין יום הבידוד הראשון, אשר בגינו לא יהיה זכאי לתשלום דמי בידוד. ואולם העובד רשאי לבקש ממעסיקו תשלום עבור יום זה על חשבון ימי החופשה הצבורים לזכותו, והמעסיק מחויב לפעול בהתאם. הוראה זו אינה חלה על עובד אשר על פי דין, הסכם קיבוצי או חוזה אישי חל לגביו הסדר דמי מחלה/דמי בידוד מיטיב, דהיינו עובד אשר זכאי בהתאם להסכמים החלים עליו לדמי מחלה מהיום הראשון, יהיה זכאי לתשלום גם בגין יום הבידוד הראשון. בהקשר זה נקבע כי מעסיק אשר אינו גוף מגופי המדינה או גוף מתוקצב כפי ההגדרה בסעיף 21 לחוק יסודות התקציב – רשאי להודיע לעובד כי לא תחול עליו ההוראה לפיה ישולמו דמי בידוד מהיום הראשון.
 • בגין יתר הימים יבוצע תשלום על חשבון ימי המחלה הצבורים, ובלבד שלא יופחתו יותר מ-4 ימי עבודה מהמחלה הצבורה.
 • ככל ולעובד לא צבורים ימי מחלה יהיה זכאי העובד לתשלום על חשבון ימי מחלה עתידיים.
 • ככל ועד למועד סיום יחסי עובד ומעביד העובד לא צבר תקופת מחלה שקוזזה כנגד ימי המחלה העתידיים ששולמו לו – נקבע כי במועד ביצוע גמר החשבון יקוזזו ימי המחלה כנגד ימי החופשה שעומדים לרשות העובד, ואילו ככל שלא נותרה יתרת חופשה מספקת – יאופס חוב העובד בגין ימי המחלה שנותרו ללא חיוב העובד.
 • התשלום בעד ימי הבידוד ישולם במועד הרגיל לתשלום שכר לעובד, וזאת ככל ומסר העובד העתק הדיווח בגין הבידוד לא יאוחר מ-7 ימים לפני מועד תשלום השכר, אחרת, ישולמו דמי הבידוד במועד הקרוב לתשלום שכר העבודה לאחר מסירת העתק הדיווח.
 • דין היעדרות עובד בתקופת הבידוד, כדין היעדרותו בתקופת מחלה ודין דמי בידוד כדין דמי מחלה לרבות לעניין איסור פיטורים, ביצוע הפרשות לקופת גמל וצבירת ותק.
 • באשר לשיפוי המעסיקים על ידי המדינה – מעסיק אשר שילם לעובד תשלום עבור יום בידוד אחד ישופה ב- 100%, ובעד שאר ימי העבודה ששולמו לעובד דמי בידוד תחול החלוקה הבאה: 1.מעסיק שהעסיק לכל היותר 20 עובדים- ישופה בשיעור של 75% מגובה דמי הבידוד ששולמו על ידו. 2. מעסיק שהעסיק יותר מ- 20 עובדים ישופה בשיעור של 50% מגובה דמי הבידוד ששולמו על ידו.
 • מעסיקים אשר בהתאם להוראות החוק זכאים לשיפוי, יקבלו שיפוי בהתאם להוראות החוק מהמוסד לביטוח לאומי, וזאת עם הגשת בקשה לשיפוי כפי הוראות החוק.
 • החוק מחריג סוגי מעסיקים שאינם זכאים לקבל שיפוי מהמוסד לביטוח לאומי, ביניהם המדינה, וכן רשויות מקומיות – גוף מתוקצב כהגדרתו בסעיף 21 חוק יסודות התקציב, למעט חברה ממשלתית כהגדרתה באותו סעיף, גוף נתמך כהגדרתו בסעיף 32 לחוק יסודות התקציב שסכום השתתפות הממשלה בתקציבו בשנת 2019 היה 25% לפחות מתקציבו.

**האמור לעיל מובא כעדכון בלבד ואינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי פרטני.

 

כתבות נוספות

עדכון פסיקה וחקיקה מרץ 2024

פורסם צו הרחבה בעניין זכויות אנשי המילואים ביום 6.3.2024 פורסם צו הרחבה שהרחיב הוראות ההסכם הקיבוצי מיום 4.2.2024 בין נשיאות המגזר העסקי

עדכון פסיקה – ינואר 2024

ביה"ד הארצי לעבודה קבע כי חברות עובד בועד עובדים אינה מקנה לו חסינות מפני נקיטת הליכי משמעת ביה"ד הארצי לעבודה דחה ערעור