הרינו להביא לידיעתכם את השינויים האחרונים שבוצעו בתקנות הנוגעות למתווה התו הירוק במקומות עבודה ובמוסדות חינוך.    

ביום 20.10.2021 נכנס לתוקף תיקון מס' 2 לתקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (תו ירוק לעובדים), תשפ"ב-2021. תוקפן של התקנות הוארך עד ליום 16.11.2021. וחלו בהן השינויים הבאים:

·         לעניין תקנה המגבילה כניסת עובד למקום העבודה, נוספה התייחסות לעובד שהינו אדם מנוע חיסון ונקבע לגביו כי בנוסף לחלופות הקבועות לגבי אישור שעובדי המקום נדרשים להציג, עובד מנוע חיסון יוכל להציג אישור על תוצאה שלילית בבדיקת PCR שביצע במהלך 7 הימים שקדמו לכניסתו למקום העבודה.

·         עם כניסת התיקון, נדרש כי אישור המעסיק לעניין פטור מהצגת אישור תו ירוק או אישור על תוצאה שלילית בבדיקה קורונה מיידית בעת כניסה למקום העבודה ולפיו עובד אינו בא במגע עם מטופלים, מקבלי שירות או מקבלי קהל הלקוחות במקום העבודה, יהיה בכתב.

·         התרת כניסה של עובד למקום העבודה מבלי שהציג "תו ירוק" או בדיקת קורונה עם תוצאה שלילית על ידי המעסיק תהווה עבירה פלילית שהסנקציה בגינה הינה קנס עד 14,400 ₪.

·         לצד הסנקציה הפלילית נקבע כי הפרת ההוראה הנ"ל תהווה עבירה מינהלית שהסנקציה בגינה היא קנס מינהלי קצוב בשיעור של 5,000 ₪.

·         הגורמים המוסמכים להטלת קנס מינהלי, הם אחד מאלה:

o     שוטר;

o     מפקח שהוא עובד מדינה שנתונות לו סמכויות פיקוח וכן פקח שמינה מנהל רשות הטבע והגנים הלאומיים;

o      עובד רשות מקומית שהוסמך לפי חוק העבירות המינהליות או לפי החוק לרישוי עסקים התשכ"ח-1968 או לפי חוק הרשויות המקומיות (אכיפה סביבתית – סמכויות פקחים), התשס"ח -2008;

o      פקח עירוני לרבות פקח מסייע, שהוסמך לפי חוק לייעול האכיפה והפיקוח העירוניים ברשויות מקומית (הוראת שעה), התשע"א-2011.

·         נוספה הוראת שעה שתחול עד ליום 2.11.2021 לפיה תותר כניסתו לעבודה של עובד האוחז באשרת כניסה המאפשרת עבודה בישראל והציג תוצאה שלילית בבדיקת קורונה שבוצעה בשיטת PCR ברשות הפלסטינית שבוצעה במהלך 7 הימים שקדמו לכניסתו למקום העבודה, וכן נקבע כי לא תחול סנקציה פלילית על מעסיק שהתיר כניסה של עובד כאמור.

 

ביום 18.10.2021 נכנס לתוקף תיקון מס' 4 לתקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות של מוסדות המקיימים פעילות חינוך והוראות נוספות), תשפ"א-2021תוקפן של התקנות הוארך עד ליום 14.11.2021. וחלו בהן השינויים הבאים:

·         לעניין תקנה המגבילה כניסת עובד מוסד למוסד חינוך, נוספה התייחסות לאדם מנוע חיסון ונקבע לגביו כי בנוסף לחלופות הקבועות בתקנות לגבי אישור שעובדי המוסד נדרשים להציג, יוכל עובד מוסד מנוע חיסון להציג אישור על תוצאה שלילית בבדיקת PCR שביצע במהלך 7 הימים שקדמו לכניסתו למוסד בצירוף הצגת תעודה מזהה.

·         במסגרת פעילות מטעם חוג, תנועות נוער או ארגון נוער המתקיימת בשטח רשות מקומית המסווגת בצבע "כתום" או "אדום", אשר לא ניתן לקיימה בשטח פתוח ע"פ קביעת בעל המוסד, יידרשו המשתתפים להציג למפעיל הפעילות אישור "תו ירוק", אישור על תוצאה שלילית בבדיקת קורונה מיידית או אישור על תוצאה שלילית בבדיקת קורונה שבוצעה בשיטת  PCR  במסגרת תכנית "מגן חינוך". במסגרת התיקון נקבע כי ילד עם מוגבלות יוכל להשתתף בפעילות גם באמצעות הצגת תעודת נכה שהנפיק המוסד לביטוח לאומי, וזאת במקום אישור תו ירוק או אישור על תוצאה שלילית בבדיקת קורונה. 

·         הוסרה הסנקציה הפלילית שהוחלה על עובדים השוהים ללא "תו ירוק" במוסד להשכלה גבוהה או במוסד להכשרה מקצועית לבגירים או מוסד תורני על-תיכוני, שהוצב בו שלט בכניסה בדבר חובת הצגת אישור "תו ירוק" כתנאי לכניסה למקום, למעט בפנימייה.  

·         נוספה סנקציה פלילית על שוהים במקום שמתקיימת בו הכשרה מעשית ללא אישור "תו ירוק"

אנו לרשותכם להבהרות, ככל שנדרשות.

***האמור לעיל אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי פרטני. נשמח לעמוד לשירותכם בכל שאלה / הבהרה נדרשות.

 

                                                         

 

 

 

כתבות נוספות

עדכון פסיקה וחקיקה מרץ 2024

פורסם צו הרחבה בעניין זכויות אנשי המילואים ביום 6.3.2024 פורסם צו הרחבה שהרחיב הוראות ההסכם הקיבוצי מיום 4.2.2024 בין נשיאות המגזר העסקי

עדכון פסיקה – ינואר 2024

ביה"ד הארצי לעבודה קבע כי חברות עובד בועד עובדים אינה מקנה לו חסינות מפני נקיטת הליכי משמעת ביה"ד הארצי לעבודה דחה ערעור