לתשומת לב העובדים והמעסיקים:

ביום 11.5.2022 אישרה הכנסת את תיקון מס' 6 לחוק דמי מחלה, תשל"ו-1976 אשר עתיד להיכנס לתוקף ביום 1.6.2022.

בהתאם לתיקון, עובד שחלה במחלה ממארת או מחלה שנדרש בשלה טיפול קבוע בדיאליזה, ונעדר מהעבודה לצורך טיפול או בדיקה תקופתיים, גם לאחר החלמתו, יהיה זכאי לקבל תשלום ממעסיקו החל מהיום הראשון להיעדרות או מחלקו של  אותו יום.

התשלום כפוף להוראות החוק לגבי תקופת זכאות מקסימלית לימי מחלה ומותנה במסירת אישור רפואי בכתב למעסיק המעיד כי הטיפול או הבדיקה נדרשים בקשר לאותה מחלה.

תכלית התיקון הינה מניעת הפגיעה הכלכלית בעובדים שחולים או מחלימים ממחלות קשות כאמור לעיל, המחויבים בביקורות הכרוכות באשפוז יום, או בטיפול יומי, שאינם מתמשכים יותר מיום אחד, אשר עד התיקון לא זיכו את העובדים בתשלום דמי מחלה בעדם.

כפי העולה מדברי ההסבר להצעת החוק: "כיום חיים בישראל למעלה מ-200,000 חולי סרטן וכאלה שהחלימו ממחלת הסרטן. כמו כן, מדי שנה מתגלים בישראל כ-28,000 מקרים נוספים.. ואולם גם לאחר ההחלמה המטופלים מחוייבים בביקורות הכרוכות באשפוז יום או היעדרות.. מוצע לקבוע כי עובד שחלה במחלה קשה ומוכרח להחסיר יום עבודה או להיעדר מחלקו.. יהיה זכאי לדמי מחלה מהיום הראשון להיעדרות..".

 

כאמור, התיקון ייכנס לתוקף ביום 1.6.2022.

כתבות נוספות

עדכון פסיקה וחקיקה מרץ 2024

פורסם צו הרחבה בעניין זכויות אנשי המילואים ביום 6.3.2024 פורסם צו הרחבה שהרחיב הוראות ההסכם הקיבוצי מיום 4.2.2024 בין נשיאות המגזר העסקי

עדכון פסיקה – ינואר 2024

ביה"ד הארצי לעבודה קבע כי חברות עובד בועד עובדים אינה מקנה לו חסינות מפני נקיטת הליכי משמעת ביה"ד הארצי לעבודה דחה ערעור