להלן עיקרי התקנות לעניין הגבלת פעילות במקומות העבודה במהלך הסגר השלישי: במסגרת התקנות אשר תחולתם החל מיום 27.12.2020 בשעה 17:00 ותוקפן עד יום 9.1.2020 לעת הזו, הוטלו הגבלות על העסקת עובדים במקומות העבודה, כמפורט להלן: –
  1. ככלל במקומות עבודה בהם מועסקים למעלה מ- 10 עובדים, חל איסור לאפשר שהייה בו זמנית של למעלה מ- 10 עובדים או של יותר מ- 50% ממצבת העובדים במקום העבודה (לפי הגבוה מבין השניים).
  2. לכלל זה נקבעו מספר חריגים כאשר המרכזי בהם מתייחס למקומות עבודה אשר מנויים בתוספת השנייה לתקנות ובהם, בין היתר, מקומות עבודה במגזר הפיננסי, בתחום האנרגיה והמים, מקומות לטיפול בניצולי שואה, תחום שירותים בתחום המזון ומשקאות, חקלאות, תחבורה, נמלים וספנות, רשויות מקומיות (פינוי אשפה, מוקד עירוני, שירותי רווחה ועוד), תקשורת, הגנת הסביבה וכיו"ב תחומים חיוניים נוספים – ובלבד שהעובדים הכרחיים לשם אספקת המוצר או השירות.
  3. חריגים נוספים לכלל, אשר אינם כפופים למגבלה בסעיף 1 לעיל, דהיינו, אשר אינם כפופים למגבלת 10 אנשים או 50% ממצבת העובדים הם – מפעל למתן שירותים קיומיים כהגדרתו בחוק שירות עבודה בשעת-חירום, התשכ"ז- 1967; מפעל בעל היתר מיוחד להעסקת עובד בשעות המנוחה לפי סעיף 12 לחוק שעות עבודה ומנוחה, שניתן כדי שלא לפגוע בתהליך העבודה; מקום עבודה שעוסקים בו בעבודות בינוי ("עבודות בינוי" – לרבות פיתוח, בינוי ותחזוקה של שטחים ציבוריים ושל תשתיות הנוגעות למבנה ולשטחים ציבוריים) או בעבודות תשתית (פעילות פיתוח, תחזוקה ובינוי של תשתיות תחבורה, אנרגיה, תקשורת, מים וביוב) שאינן כוללות התקהלות במבנה סגור – 100% ממצבת העובדים. ״מבנה סגור״ – מבנה שהותקנו בו 70 אחוזים ממספר החלונות והדלתות; משרד ממשלתי, רשות מקומית, מועצה דתית ומוסד להשכלה גבוהה – שאינם מפורטים בתוספת השנייה – הממונה רשאי להורות כי מספר העובדים המירבי אשר יכולים לשהות במקום בו זמנית יעלה על 10 עובדים או 50% ממצבת העובדים, הכל לצורך הבטחת הפעילות החיונית של המקום; תעשייה ביטחונית ומפעל תומך ביטחון- 60%; כל עובד של מקום עבודה שהותרה פעילותו לפי תקנות הגבלת פעילות (מקום שעיקר עיסוקו מכירת מזון, בית מרקחת, מכון אופטיקה או חנות שעיקר עיסוקה מכירת מוצרי היגיינה, והכול למעט דוכן למכירת מוצרים כאמור המצוי בשוק קמעונאי או יריד; חנות למכירת מצורים חיוניים- כגון מכשירי חשמל חיוניים לבית, מוצרי תקשורת או מחשבים) ,וכן תקנות הגבלת פעילות של מוסדות המקיימים פעילות חינוך.
  4. בנוסף, ככל והותרה בתקנות שהיית למעלה מ- 10 עובדים או למעלה מ- 50% ממצבת העובדים במקום העבודה, בהתאם למפורט לעיל, נדרש המעסיק לקיים את דרישות התקנות – בהן מינוי ממונה קורונה המקפיד על כללי התו הסגול, יידוע העובדים בדבר הכללים, וכן חתימת הממונה על הצהרה בהתאם לנוסח המפורט בתוספת הראשונה.
  5. באשר לכללים עליהם נדרשים להקפיד באותם מקומות עבודה בהם הותרה המשך העבודה, ובסיוע ממונה הקורונה, הרי אלה כוללים את החובה לעטות מסיכה; שמירת מרחק של 2 מטרים בין אדם לאדם; הקצאת ציוד אישי קבוע ו/או חיטוי קפדני של הציוד; במידה ומדובר בעבודה במשמרות – שיבוץ למשמרות קבועות ככל הניתן; מדידת חום בכניסה למקום העבודה ואיסור כניסה לעובד עם חום גוף מעל 38 מעלות; עבודה בעמדה קבועה, שימוש במחיצות למניעת רסס; קביעת מתכונת עבודה מרחוק; שמירה קפדנית על כללי היגיינה וכן סגירת מקום העבודה במקרה של הדבקה, וככל שניתנה הנחייה בנושא ממשרד הבריאות.
**האמור לעיל מובא כעדכון בלבד ואינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי פרטני.      

כתבות נוספות

עדכון פסיקה וחקיקה מרץ 2024

פורסם צו הרחבה בעניין זכויות אנשי המילואים ביום 6.3.2024 פורסם צו הרחבה שהרחיב הוראות ההסכם הקיבוצי מיום 4.2.2024 בין נשיאות המגזר העסקי

עדכון פסיקה – ינואר 2024

ביה"ד הארצי לעבודה קבע כי חברות עובד בועד עובדים אינה מקנה לו חסינות מפני נקיטת הליכי משמעת ביה"ד הארצי לעבודה דחה ערעור