עדכון חקיקה – תיקון לחוק הגנה על עובדים בשעת חירום – מבצע חרבות ברזל

 

ביום 28.11.23 התפרסם חוק הגנה על עובדים בשעת חירום (תיקון מס' 5 והוראת שעה – חרבות ברזל) התשפ"ד-2023.

 

  1. במסגרת התיקון הוספה הגנה מפני פיטורים במהלך תוקפה של הוראת השעה לעובדים הבאים:

 

  1. עובד אשר התפנה ממקום מגוריו ביישוב אשר מנוי בתוספת לחוק.
  2. עובד שהוא הוראה או בן זוג או בן משפחה אחר כהגדרתו בחוק של מי שנקבע לגביו כי הינו חטוף או נעדר כתוצאה מפעולות האיבה או פעולות המלחמה אשר הגיש הצהרה חתומה כי נבצר ממנו להתייצב לעבודתו או לבצעה מחמת היותו בן משפחה של חטוף או נעדר.
  3. עובד הנעדר מהעבודה או לא מבצעה לצורך השגחה על ילדו הנמצא עמו, וזאת עקב שירותו של בן הזוג של העובד או הורהו האחר של ילדו כחייל כהגדרתו בחוק השיפוט הצבאי.
  4. עובד שהוא הורה אומנה שנעדר מעבודתו עקב סגירת מוסד החינוך של ילדו לפי הודעת הרשות המקומית או מוסד החינוך.

 

הוראות אלו יחולו גם לגבי מעסיק בפועל של עובד קבלן כח אדם.

עובד שפוטר בניגוד להוראות אלו – הפיטורים בטלים.

 

  1. חובת תשלומים לקופת גמל בגין עובד חטוף או נעדר –
  1. עוד נקבעה חובה של מעסיק של עובד חטוף או נעדר, להוסיף ולשלם את התשלומים שהוא והעובד נהגו לשלם לאותה קופת גמל לקצבה וזאת לשם הבטחת זכויות העובד בשיעור ולפי שכר העבודה שהיה משולם לו אילו הוסיף לעבוד.
  2. הובהר כי אוצר המדינה יעביר למעסיק שיפוי בגין התשלומים האמורים, וזאת בלבד שלא ניתן מימון לתשלומים ממקור אחר, וכאשר הובהר כי מעסיק לא יהיה זכאי לשיפוי על תשלומים ששילם כפיצוי הלנת שכר.
  3. יצוין כי תיקון זה הוחל מיום 7.10.23 לתקופה של שנתיים, וניתן להאריכו לתקופה נוספת שלא תעלה על 12 חודשים.. עם זאת, הובהר כי מעסיק לא יעמוד לדין בשל עבירה על הוראות אלו בתקופה שמיום 7.10.23 ועד יום 27.11.23.

 

מדובר בעדכון כללי בלבד אשר אין בו כדי להחליף ייעוץ משפטי פרטני. הנכם מוזמנים להיוועץ עמנו בכל שאלה פרטנית המתעוררת.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

​    ​    ​

כתבות נוספות

עדכון פסיקה וחקיקה מרץ 2024

פורסם צו הרחבה בעניין זכויות אנשי המילואים ביום 6.3.2024 פורסם צו הרחבה שהרחיב הוראות ההסכם הקיבוצי מיום 4.2.2024 בין נשיאות המגזר העסקי

עדכון פסיקה – ינואר 2024

ביה"ד הארצי לעבודה קבע כי חברות עובד בועד עובדים אינה מקנה לו חסינות מפני נקיטת הליכי משמעת ביה"ד הארצי לעבודה דחה ערעור