** לתשומת הלב, תוקף הוראת השעה לתיקון ההיתר הכללי להעסקה בשעות נוספות בשעת החירום הוארך עד ליום 7.11.23.

בעקבות מצב החירום שהוכרז, חתם שר העבודה ביום 9.10.23 על היתר כללי להעסקה בשעות נוספות ולפיו:

  1. הוגדל מספר השעות בו יועסק עובד בשבוע והועמד על עד 67 שעות עבודה בשבוע, ובלבד שמכסת השעות הנוספות בחודש עבודה לא תעלה על 90 שעות.
  2. עוד נקבע כי אורכו של יום עבודה כולל שעות נוספות לא יעלה על 12 שעות עבודה, ואולם ניתן להעסיק עובד עד 14 שעות עבודה כולל שעות נוספות, בלבד שהעובד הסכים לכך, וכפוף לכך שתינתן לעובד הפסקה של רבע שעה לפחות בין השעות ה-12 ל-14 ביום העבודה וזאת מעבר ומבלי לגרוע מהזכות הקיימת להפסקה.
  3. יובהר כי העסקת עובדים בהתאם להיתר זה נדרש כי תיעשה בהתאם לצרכים הייחודיים של מקום העבודה, בהתחשב בטובת העובדים, בטיחותם וצרכיהם, והאמור על רקע ההחלטה על שעת החירום.
  4. עוד הובהר כי ההיתר לא יחול על מעסיק בענף התחבורה הציבורית, על מעסיק שחל עליו צו הרחבה בענף התובלה, צו הרחבה בענף ההיסעים וצו הרחבה בענף הבניה, התשתיות, צמ"ה עבודות ציבוריות ושיפוצים.
  5. בהתייחס למעסיק המעסיק מעל 20 עובדים, הובהר כי יהיה רשאי להעסיק עובדים בתנאי ההיתר בלבד שהתקיים בו אחד מהתנאים הבאים:
  • ביום שבו החל להעסיק עובדים לפי ההיתר לפחות 20% ממצבת העובדים שלו נעדרו ממקום העבודה, בנסיבות שאינן תלויות במעסיק וכאשר לא ניתן לבצע את העבודה על ידי עובדים קיימים של המעסיק בתפוקה זהה מבלי לבצע שעות נוספות לפי ההיתר. "מצבת עובדיו" – מצבת העובדים הממוצעת כפי שדווחה על ידי המעסיק למוסד לביטוח לאומי בין מאי 2023 ליולי 2023.
  • מועסקים במקום העבודה עובדים במשמרות ונעדרו ממקום העבודה לפחות 20% עובדיו באותה המשמרת בנסיבות שאינן תלויות במעסיק ולא ניתן לבצע את העבודה בתפוקה זהה אלא על ידי עובדי אותה משמרת.
  1. מובהר כי המפורט לעיל לגבי מעסיק של למעלה מ-20 עובדים לא יחול על מעסיק שעוד טרם ההכרזה על מצב מיוחד בעורף היה בידו אישור תקף על היותו מפעל חיוני.
  2. תוקף ההיתר 14 יום ממועד פרסום ההיתר ב-9.10.23 או סיום מצב החירום, לפי המוקדם.
  3. לתשומת הלב האמור מצטרף להיתר כללי להעסקת עובדים בשעות נוספות בענף השמירה שנחתם ביום 7.10.23 ובתוקף עד למועד בו תפוג ההכרזה על מצב מיוחד בעורף או הארכת אותה הכרזה.

אנו לרשותכם לכל שאלה או הבהרה. הנכם מוזמנים להתעדכן באופן שוטף בדף הפייסבוק של המשרד ובאתר האינטרנט.

כתבות נוספות

עדכון פסיקה – מאי 2024

בית הדין האזורי לעבודה בחיפה קבע כי דרישת ניסיון מקצועי קודם הינה לגיטימית ומתבקשת, וכי אין מקום להתערבות בית הדין לעבודה ביישום

עדכון פסיקה וחקיקה מרץ 2024

פורסם צו הרחבה בעניין זכויות אנשי המילואים ביום 6.3.2024 פורסם צו הרחבה שהרחיב הוראות ההסכם הקיבוצי מיום 4.2.2024 בין נשיאות המגזר העסקי

עדכון פסיקה – ינואר 2024

ביה"ד הארצי לעבודה קבע כי חברות עובד בועד עובדים אינה מקנה לו חסינות מפני נקיטת הליכי משמעת ביה"ד הארצי לעבודה דחה ערעור