בהמשך לעתירה שהוגשה לבג"צ ולקביעת בג"צ לפיה לא ניתן לראות ב"בידוד" משום מחלה כהגדרתה בחוק דמי מחלה, ובהתאמה ביטול תעודת המחלה הגורפת, הועלתה על הכתב הצעת חוק כהוראת שעה לתקופה מוגבלת בזמן, שעניינה הבידוד.

להלן עיקרי הדברים, כעולה מ הצעת החוק מיום 19.10.2020:

 • עובד שנעדר מעבודתו עקב בידוד לפי צו בריאות העם או עקב היות ילדו בבידוד, יהיה זכאי להשתמש בימי המחלה הצבורים שלו לצורך היעדרות כאמור, כאשר הוצע כי התשלום בעד ימי המחלה יהיה בהתאם לתשלום הקבוע בחוק דמי מחלה.
 • באשר לעובדים שאין ברשותם מכסת ימי מחלה – הוצע כי אלו יקבלו שכר החל מהיום השני, בשיעור של 50% ליום השני והשלישי ו-70% מהשכר החל מהיום הרביעי ואילך, כאשר המדינה תשפה את המעסיקים באופן מלא בגין העלות הנובעת מזכות זו, ובאופן שיינתן מענה כלכלי גם לעובדים החייבים בבידוד שאין ברשותם ימי מחלה. המדובר בהסדר הקובע זכאות לתשלום בשיעור דומה לדמי אבטלה, שמטרתו למנוע מצב בו עובד המחוייב בבידוד יתייצב למקום העבודה כדי לא להיפגע בשכרו.
 • עוד הוצעו הוראות פרטניות בכל הנוגע להמשך תחולה של הסדרים מיטיבים בנושא דמי מחלה והשיפוי בגינם עד גובה ההסדר המיטיב.
 • על פי ההצעה, במקרה שהבידוד נבע מכך שהעובד חלה בפועל בקורונה – יחולו הוראות הדין הרגילות ו/או ההסדרים החלים על העובד בעת מחלה.
 • באשר לבידוד הנובע מחזרת העובד מחו"ל ממדינה המחייבת מבידוד – הוצע כי עובד כאמור ששב מחו"ל לא יהיה זכאי לדמי מחלה ככל  שעקב האמור נזקק לבידוד
 • עוד הוצע הסדר מיוחד לעובד ששב מנסיעה אליה נשלח על ידי מעסיקו אשר לגביו נקבע כי יהיה זכאי לדמי מחלה מהיום הראשון לשובו ארצה.
 • בכל הנוגע לעובדים שלא דיווחו על כניסתם לבידוד בתוך 4 ימים מהמועד בו נודע להם על החובה – הוצע כי אלה יאבדו את הזכות לתשלום דמי בידוד, והאמור במגמה לתמרץ את העובדים לדווח על בידוד בזמן אמת במועד הקבוע לכך בצו בריאות העם.
 • לגבי היעדרות עובד עקב בידוד ילדו, כאמור הזכאות תהיה על חשבון תקופת המחלה הצבורה של העובד, ואולם נקבע כי לא תחול ההגבלה על מספר ימי מחלת ילד, בשל משך תקופת הבידוד ביחס לפרקי הזמן הקבועים בחוק לגבי מחלת ילד.
 • תשומת הלב עוד כי בהתאם להצעת החוק הוצע כי עובד שעובד בפועל בתקופת הבידוד עבור מעסיקו, על דרך של עבודה מהבית, לא יהיה זכאי לדמי מחלה.
 • על פי הצעת החוק, מההסדר יוחרגו גופים המזוהים עם המדינה או נתמכים על ידה במישרין או בעקיפין.
 • כן הוצע להחריג מעסיק של מסתנן בשל הקושי הקיים לגבי חוקיות העסקתו של עובד זר שהוא מסתנן.

המדובר בעדכון ראשוני הכולל עיקרי הצעת החוק, שכאמור טרם התקבלה.

נשוב ונעדכן בנושא חשוב זה עם ההתפתחויות.

כתבות נוספות

עדכון פסיקה וחקיקה מרץ 2024

פורסם צו הרחבה בעניין זכויות אנשי המילואים ביום 6.3.2024 פורסם צו הרחבה שהרחיב הוראות ההסכם הקיבוצי מיום 4.2.2024 בין נשיאות המגזר העסקי

עדכון פסיקה – ינואר 2024

ביה"ד הארצי לעבודה קבע כי חברות עובד בועד עובדים אינה מקנה לו חסינות מפני נקיטת הליכי משמעת ביה"ד הארצי לעבודה דחה ערעור