תעודת המחלה הגורפת לעובדים בבידוד הוארכה עד ליום 28.10.2020

בהחלטה מיום 1.10.2020 קבע בג"צ כי פרק הזמן של השהיית ביטול תעודת המחלה הגורפת יוארך עד ליום 28.10.2020.

האמור בכדי לאפשר היערכות לטובת האמור.

 

 

ניתן היתר מיוחד להעסקה בשעות נוספות

ביום 4.10.2020 פורסמה הוראת שעה המתקנת את ההיתר הכללי להעסקת עובדים בשעות נוספות, ועל פיה, במגמה לאפשר למעסיקים להתמודד עם אתגרים המתעוררים כתוצאה מהנחיות והגבלות עקב התפרצות נגיף הקורונה, ניתן יהיה להעסיק עובדים בהיקף שלא יעלה על 25 שעות נוספות בשבוע (ולמעשה עד 67 שעות כוללות בשבוע) ועד 90 שעות נוספות חודשיות.

עוד נקבע כי ניתן להעסיק עובד עד 14 שעות עבודה ביום וזאת לא יותר מ-8 פעמים בחודש, בכפוף לתוספת הפסקה בת רבע שעה בין תום השעה ה-12 לשעה ה-14.

העסקת עובדים בהתאם להיתר זה תיעשה בהתחשב בצרכים מיוחדים של מקום העבודה, בבטיחות העובדים וצרכי העובדים, כאשר הובהר כי ההיתר הכללי לא יחול על ענף התחבורה, ההובלה, היסעים וכן לא יחול בענפי בניה, תשתיות, צמ"ה, עבודות ציבוריות ושיפוצים.

 

תשומת הלב כי מעסיק המעסיק למעלה מ-20 עובדים יוכל להעסיק עובדים בהיקפים דלעיל רק ככל שהתקיים אחד מבין התנאים המפורטים בהיתר ובהם:

  • ביום שבו המעסיק החל להעסיק עובדים לפי ההיתר, נעדרו לפחות 20% ממצבת העובדים בנסיבות שאינן תלויות במעסיק, כאשר לא ניתן יהיה לבצע את העבודה ללא ביצוע שעות נוספות בהיקף לפי ההיתר.
  • ככל שהמדובר במקום עבודה שעובדים בו במשמרות או בקפסולות – נדרש כי ייעדרו לפחות 20% מהעובדים במשמרת או בקפסולה, אף זאת בנסיבות שאינן תלויות במעסיק ובאופן שאינו מאפשר ביצוע העבודה בתפוקה זהה ללא ביצוע השעות הנוספות בהתאם להיתר.

 

**אין לראות בעדכון דלעיל משום תחליף לייעוץ משפטי פרטני.

 

כתבות נוספות

עדכון פסיקה וחקיקה מרץ 2024

פורסם צו הרחבה בעניין זכויות אנשי המילואים ביום 6.3.2024 פורסם צו הרחבה שהרחיב הוראות ההסכם הקיבוצי מיום 4.2.2024 בין נשיאות המגזר העסקי

עדכון פסיקה – ינואר 2024

ביה"ד הארצי לעבודה קבע כי חברות עובד בועד עובדים אינה מקנה לו חסינות מפני נקיטת הליכי משמעת ביה"ד הארצי לעבודה דחה ערעור