הכנסת אישרה תיקון נוסף לחוק התוכנית לסיוע כלכלי (נגיף הקורונה החדש) (הוראת שעה) התשפ"א–2021. ביום 5.8.2021 פורסם ברשומות תיקון מס' 6 לחוק התוכנית לסיוע כלכלי (נגיף הקורונה החדש) (הוראת שעה), התשפ"א–2021. ההסדר בחוק המאפשר לעובד שנעדר מעבודתו עקב היותו בבידוד לפי צו בידוד בית, לזקוף את ימי ההיעדרות עקב הבידוד על חשבון יתרת המחלה הצבורה, פקע ביום 6.7.2021. תיקון החוק האריך את ההסדר האמור עד ליום 31.10.2021 והכניס בו מס' שינויים. עיקרי ההסדר
 • התיקון לחוק הותיר את ההוראות שהיו לפני כן, הקובעות כי כאשר ימי המחלה משולמים לעובד ע"פ חוק, ובהעדר הסדר מיטיב לעניין תשלום מחלה, אזי היום הראשון מתוך תקופת הבידוד יהיה ע"ח העובד, אלא אם ביקש לנצל יום חופשה מהמכסה הצבורה.
 • התיקון לחוק צמצם את מגבלת הימים שניתן לנכות ממכסת ימי המחלה הצבורה של העובד, לשלושה ימים.
 • עובד יהיה זכאי לתשלום עבור היעדרותו בשל שהייתו בבידוד רק לתקופה המזערית האפשרית לפי צו בידוד בית, שהיא התקופה של 7 ימים או עד קבלת תוצאות הבדיקה השנייה.
 • התיקון לחוק מבחין בין שלוש קבוצות של עובדים לגבי גובה התשלום לו יהיו זכאים:
 • "עובד השוהה בבידוד" – עובד אשר לא התחסן, אינו מחלים, ולא הייתה לגביו מניעה רפואית להתחסן, יהיה זכאי לגובה של 75% בלבד מתשלום דמי הבידוד כפי שהוגדרו בחוק.
 • "עובד בבידוד מזכה" – המחויב בבידוד למרות שהוא מחוסן או מחלים, עובד קטין בבידוד, מי שהחל להתחסן אך טרם השלים את התהליך, או מי שמסיבה רפואית מוכרת נמנע ממנו להתחסן או הורה שלא התחסן ושוהה בבידוד בשל ילדו המחויב בבידוד וממלא אחר התנאים המצטברים – יהיה זכאי לתשלום מלא עבור דמי הבידוד כפי הגדרתם בחוק.
מובהר כי עובד שטס לחול בשליחות המעסיק והנסיעה מחייבת אותו בבידוד נכלל בקבוצה של "עובד בבידוד מזכה".
 • "הורה מלווה" – הורה אשר נעדר ממקום עבודתו כדי לשהות עם ילדו שמצוי בבידוד, ושאינו נדרש לבידוד בעצמו – יהיה זכאי לפיצוי מלא בגובה שכר העבודה, באופן רטרואקטיבי מתחילת שנת 2021.
 • הזכאות לתשלום כפופה להמצאת אישור למעסיק מהדיווח לגבי הבידוד, ולמילוי הצהרה שאין הורה אחר שיכול לשהות עמו בימי ההיעדרות.
 • הובהר בחוק כי הזכאות לפיצוי האמור לא תחול לגבי ילד חולה או שחלה עליו חובת בידוד עקב חזרתו מחו"ל.
 • הזכאות תהיה מוגבלת רק לאחד ההורים, אולם הורים יוכלו לחלוק את נטל ההשגחה על הילד המצוי בבידוד, בדומה להסדר הקיים לגבי מחלת ילד בחוק דמי מחלת ילד, וינוכו להם ימי ההיעדרות ממכסת ימי המחלה הצבורה בהתאם להיעדרות של כל הורה בפועל, אך לא יופחתו יותר משלושה ימי מחלה לשניהם יחד.
 • ההוראות בדבר הפחתת התשלום בעד יום העבודה הראשון המלא כפי שהובאו לעיל, לעניין הורים הנעדרים לסירוגין במהלך תקופת הבידוד של ילדם, תיעשה רק מהתשלום המגיע להורה שנעדר ראשון מעבודתו במהלך אותה תקופת בידוד, ובלבד שבהצהרה שמסר העובד למעסיקו לפי החוק הוא הודיע על ימי ההיעדרות של ההורה האחר מעבודתו בשל חובת הבידוד שחלה על ילדם, וצירף אליה הצהרה כאמור שהגיש ההורה האחר למעסיקו.
שיפוי המעסיק מעסיק זכאי לשיפוי מהמוסד לביטוח לאומי ביחס לעלות שבה נשא אשר נובעת מזכאות העובד לדמי בידוד.
 • בקשה לשיפוי תוגש החל מיום 15.10.2021, באופן מקוון בהתאם להוראות המפורסמות באתר האינטרנט של המוסד לביטוח לאומי, וכן הוכנסו התאמות בפרטים שבקשת השיפוי צריכה לכלול בעקבות תיקון החוק.
 • עלות המעסיק שתילקח בחשבון לעניין השיפוי יהיה הסכום המתקבל משני אלה:
 • דמי הבידוד ששילם המעסיק בפועל לעובד;
 • עלויות נלוות ששילם המעסיק בפועל בעד העובד בשל תשלום דמי הבידוד, ובלבד שלא יעלו על 30% מדמי הבידוד ששולמו לעובד בפועל.
 • שיעורי השיפוי מהמוסד לביטוח לאומי הם כדלקמן:-
 • בעד יום עבודה אחד מלא בתקופת הבידוד שהמעסיק שילם בעדו דמי בידוד לעובד – שיפוי בשיעור 100%.
 • בעד שאר ימי העבודה בתקופת הבידוד שהמעסיק שילם בעדם דמי בידוד לעובד: למי שביום 1.8.2020 העסיק לכל היותר 20 עובדים – יהיה זכאי לשיפוי בגובה של 75%, ואילו למי שהעסיק יותר מ-20 עובדים ביום 1.8.2020 יהיה זכאי לשיפוי בגובה של 50%.
 
 • הוראות בדבר שיפוי לא יחולו לגבי מעסיק שהוא אחד מאלה:
 • המדינה;
 • גוף מתוקצב למעט חברה ממשלתית;
 • גוף נתמך;
 • קופת חולים;
 • תאגיד בריאות;
 • מוסד חינוך שהממשלה משתתפת בתקציבו, במישרין או בעקיפין;
 • מוסד להשכלה גבוהה מוכר או מוסד שניתנה לו תעודת היתר מאת המועצה להשכלה גבוהה;
 • מעסיק של מסתנן.
***האמור לעיל אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי פרטני. נשמח לעמוד לשירותכם בכל שאלה / הבהרה נדרשות.

כתבות נוספות

עדכון פסיקה – מאי 2024

בית הדין האזורי לעבודה בחיפה קבע כי דרישת ניסיון מקצועי קודם הינה לגיטימית ומתבקשת, וכי אין מקום להתערבות בית הדין לעבודה ביישום

עדכון פסיקה וחקיקה מרץ 2024

פורסם צו הרחבה בעניין זכויות אנשי המילואים ביום 6.3.2024 פורסם צו הרחבה שהרחיב הוראות ההסכם הקיבוצי מיום 4.2.2024 בין נשיאות המגזר העסקי

עדכון פסיקה – ינואר 2024

ביה"ד הארצי לעבודה קבע כי חברות עובד בועד עובדים אינה מקנה לו חסינות מפני נקיטת הליכי משמעת ביה"ד הארצי לעבודה דחה ערעור