ביום 1.1.2024 עתידות להיכנס לתוקף תקנות להגברת האכיפה של דיני העבודה (רכיבי השכר המרכיבים את ערך שעת עבודה וערך שעת עבודה לעובד קבלן) התשפ"ג – 2023.

בהתאם לתקנות האמורות:

 1. על פי תקנה 2 לתקנות, לעניין חישוב עלות שכר מינימאלית כהגדרתה בחוק, יהיה ערך שעת עבודה – ערך השעה הבסיסי המפורט בתקנה 3, בהתאם לותק של העובד, ובצירוף תוספות בגין "אירוע מזכה" לפי תקנה 7. "אירוע מזכה" הינו אירוע שבעקבותיו זכאי עובד לפי החוק או צו הרחבה לתשלום רכיב שכר – והמדובר בהתאם לסעיף ההגדרות בדמי מחלה, דמי חגים, החזר הוצאות נסיעה ותשלום לקופת גמל בגין הוצאות נסיעה, הפרשות לקופת גמל בתקופת לידה והורות / שמירת היריון / מילואים, וכן יום בחירות, חופשה לרגל נישואין וכיו"ב רכיבים התלויים באירוע מזכה, ובכלל זה גם מענק מצויינות בגופים ציבוריים.
 2. מבחינת רכיבי השכר – אלו נקבעו בתוספת לתקנות ובנפרד לעניין תחום שמירה ואבטחה, תחום ניקיון ותחום ההסעדה.
 3. הובהר כי מזמין שירות וקבלן רשאים להסכים ביניהם מראש ובכתב כי ערך שעת העבודה הבסיסי יכלול גם רכיבים התלויים ב"אירוע מזכה", כהגדרתו בתקנות, ואם כך הוסכם – ערך השעה יהיה כמפורט בתוספת השניה בהתאם לכל תחום ותחום.
 4. בהתאם לאמור, כל גורם המקבל שירותים מקבלן שירות, נדרש לבצע בדיקה כי התמורה המשולמת על ידו בגין שעת עבודה, אינה נופלת מערך שעת העבודה הבסיסי המוגדר בתקנות.
 5. עוד תשומת הלב כי תקנה 4 מתייחסת גם לחלופה בה מזמין השירות והקבלן הסכימו מראש ובכתב על היקף השעות הנוספות בו יועסקו עובדי הקבלן, ובמקרה כזה קובעות התקנות כי רכיב גמול עבודה בשעות נוספות לא יפחת מהקבוע בסעיף 16 לחוק שעות עבודה ומנוחה וכי רכיב גמול עבודה במנוחה השבועית לא יפחת מהקבוע בסעיף 17 לחוק שעות עבודה ומנוחה, כאשר לרכיבי השכר יתווסף רכיב דמי הביטוח הלאומי היחסי וכן לעניין עובדים בתחומי שמירה אבטחה וניקיון – יתווסף רכיב של הפרשה לגמל על השעות הנוספות או השעות במנוחה השבועית. בנוסף על רכיבים אלו יתווסף גם מענק מצויינות בגופים ציבוריים.
 6. את הרכיבים יש לעדכן כאמור בהתאם לוותק העובד, כקבוע בצווי ההרחבה לגבי רכיבים שונים.
 7. הובהר כי אין בהוראות התקנות כדי לגרוע מזכות מזמין שירות לדרוש מהקבלן, במסגרת ההסכם, להציג מסמכים המעידים על תשלום רכיבי השכר לעובדים.
 8. עוד נקבע בתקנה 8 כי אם וככל שנקבע בהתקשרות בכתב בין מזמין שירות וקבלן, שכר יסוד גבוה מהקבוע בתוספת לתקנות, יעודכנו כל רכיבי השכר הקבועים בתקנה 3 בהתאמה לפי שכר היסוד שהוסכם בהתקשרות.
 9. תקנה 9 קובעת כי מזמין וקבלן יערכו, אחת לרבעון, לגבי כל עובד, התחשבנות בגין רכיבי שכר המושפעים מותק העובד, לגבי רכיבי שכר המושפעים מאורך יום העבודה לפי צו הרחבה לקיצור שבוע העבודה, לגבי סכום גלובאלי המגיע בגין עבודה בשעות נוספות, הפרשי שכר המגיעים לעובד בגין עבודה בשעות נוספות וכן דמי ביטוח לאומי על רכיבי שכר נוספים.
 10. תשומת הלב כי מזמין שירות שאינו עומד בתנאי התקנות חשוף לאחריות אזרחית בהתאם לחוק להגברת האכיפה, ועל כן יש לבצע התאמות ככל שנדרש בערך שעת העבודה מכאן ואילך.
 11. התקנות יחולו על התקשרויות שיבוצעו החל מ-1.1.24, ואילו בהתייחס להתקשרויות שנערכו לפני 1.1.24 יחולו ממועד חידוש ההתקשרות או הארכתה ככל שאלו לאחר 1.1.24 או מיום 1.1.25, לפי המוקדם.
 12. משרד העבודה עתיד לפרסם מחשבון באתר האינטרנט לבדיקת תחשיב ערך שעת עבודה תוך עדכון רכיבים בערך שעת עבודה.
 13. מוצע לבצע בדיקות לגבי כלל ההתקשרויות החוסות תחת הוראות החוק.

***מובהר כי מדובר בעדכון כללי המביא את עיקרי התקנות, ואשר אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי פרטני. אנו לרשותכם לכל הבהרה נדרשת בהקשר וביישום הוראות התקנות.

בברכה

דרור גל – רעות שגיב עורכי דין

כתבות נוספות

עדכון פסיקה וחקיקה מרץ 2024

פורסם צו הרחבה בעניין זכויות אנשי המילואים ביום 6.3.2024 פורסם צו הרחבה שהרחיב הוראות ההסכם הקיבוצי מיום 4.2.2024 בין נשיאות המגזר העסקי

עדכון פסיקה – ינואר 2024

ביה"ד הארצי לעבודה קבע כי חברות עובד בועד עובדים אינה מקנה לו חסינות מפני נקיטת הליכי משמעת ביה"ד הארצי לעבודה דחה ערעור