בית הדין האזורי לעבודה בתל אביב קבע כי לא נפל פגם בהחלטת עיריית נתניה להוציא לחופשה עובדת סוציאלית ולא לאפשר לה לשוב למקום העבודה ללא הצגת בדיקת קורונה כל 72 שעות.

התובעת, עובדת סוציאלית המועסקת בעיריית נתניה, הגישה בקשה לסעד זמני למניעת פיטוריה והחזרתה לעבודתה לאחר שהוצאה לחופשה עקב סירובה להציג תוצאת בדיקת קורונה שלילית אחת ל-72 שעות.

בית הדין קבע כי אמנם יש בחיוב העובדת לבצע בדיקת קורונה כל 72 שעות פגיעה מסוימת בזכותה לפרטיות, לכבוד ולחופש העיסוק, אך מדובר בפגיעה מידתית ביחס לסכנה הבריאותית שעלולה להיגרם לציבור.

בית הדין עמד על הנהלים החלים בשירות המדינה מכוח כללי שירות המדינה (מינויים) (מסירת ידיעות ותעודות רפואיות במצב חירום נגיף הקורונה), התשפ"א-2021, הקובעים כי במקרים מסוימים ניתן לבקש מעובד מדינה להציג תעודת מתחסן "תו ירוק" או בדיקת קורונה שלילית שנעשתה ב-7 ימים אחרונים, ככל שהדבר נדרש לצורך קביעת סדרי העבודה (הגבלה, שינוי או התאמה של אופן ביצוע העבודה).

אותם מקרים בהם תידרש הצגה של "תו ירוק" או תוצאת בדיקה שלילית מתייחסים למקומות עבודה אשר נכללים בהגדרה של "עבודה בסיכון מוגבר" או "עבודה בעלת מאפיינים מגבירי סיכון" כאשר הובהר כי "עבודה בסיכון מוגבר" הינה, בין היתר, עבודה שעיקרה או חלק מהותי ממנה הוא עם אוכלוסיה בסיכון גבוה להידבקות, עם ילדים שאינם ברי חיסון או במקומות שניתן לפתוח לציבור בתנאי התו הירוק, ואילו עבודה בעלת מאפיינים מגבירי חיסון הינה עבודה בחללים סגורים המאופיינת בריבוי מגעים או בעבודה משותפת או בקרבה גופנית גבוהה, או תוך מגע עם מזון ומשקאות המוגשים לזולת, או תוך מגע אפשרי בהפרשות הזולת.

בית הדין הקיש מהכללים האמורים גם לעניין הנדון בפניו, ולאחר שבחן את מאפייני עבודה של התובעת קבע כי תפקידה כעובדת סוציאלית כרוך במגע יומיומי עם אוכלוסיות סיכון לרבות ילדים שאינם ברי חיסון בשלב זה, ולכן קיים חשש שאם יהא עליהם להיכנס לבידוד הדבר יביא להוצאתם מהמסגרות והשבתם לבתיהם עלולה לחשוף אותה לסיכונים ולפגיעה במסגרת הטיפולים.

בית הדין קבע כי החלטת העירייה נבעה משיקולים ענייניים של דאגה לבריאות עובדיה, תושבי העיר ומי שבאים לקבל שירות מעובדיה, וכי מדובר בהחלטה לגיטימית, סבירה ומידתית במיוחד לאור העובדה שהעירייה קיבלה את עמדת ההסתדרות ויו"ר ועד העובדים והמירה את דרישתה הראשונית להורות לעובדים להתחסן בדרישה חלופית של ביצוע בדיקת קורונה כל 72 שעות.

לאור האמור לעיל, בית הדין קבע כי אין להתערב בהחלטת העירייה ואין להתיר את החזרת התובעת לעבודתה עד אשר תציג בדיקת קורונה שלילית. באשר לתשלום שכרה נקבע כי סוגייה זו תיבחן בתיק העיקרי. פסיקה זו מתיישבת עם החלטה קודמת של בית הדין האזורי לעבודה בתל אביב בעניינה של סייעת המועסקת במועצה המקומית כוכב יאיר-צור יגאל.

סע"ש (אזורי ת"א) 50749-02-21 אורי חן – עיריית נתניה (נבו 02.05.2021)‏‏.

כתבות נוספות

עדכון פסיקה וחקיקה מרץ 2024

פורסם צו הרחבה בעניין זכויות אנשי המילואים ביום 6.3.2024 פורסם צו הרחבה שהרחיב הוראות ההסכם הקיבוצי מיום 4.2.2024 בין נשיאות המגזר העסקי

עדכון פסיקה – ינואר 2024

ביה"ד הארצי לעבודה קבע כי חברות עובד בועד עובדים אינה מקנה לו חסינות מפני נקיטת הליכי משמעת ביה"ד הארצי לעבודה דחה ערעור