להלן התייחסות לסטטוס ההנחיות בהקשר התפשטות הקורונה, בהתאם להודעת ראש הממשלה מיום 16.3.2020: שירותים חיוניים: ממשיכים לפעול במתכונת מלאה. מגזר ציבורי:
 1. המגזר הציבורי (שירות המדינה והשלטון המקומי) יעבדו במתכונת חירום בד בבד עם נקיטת צעדי התייעלות.
 2. בהתאם להנחיות שר האוצר, בהסכמה עם הסתדרות העובדים הוחלט כי עובדים שאינם חיוניים יצאו בעת הזו לחופשה שנתית על חשבון ימי החופשה עד סוף חג הפסח.
 3. בשעות אלו מתנהל מו"מ קיבוצי ביחס להיערכות המיוחדת, לרבות התייחסות לאפשרות ליצירת מכסה שלילית של ימי חופשה.
 4. בשלב זה לא ניתנו הנחיות מיוחדות לגבי עובדים בשכר בכירים שאינם סטטוטוריים ואינם חלק מכח האדם החיוני ברשות.
מגזר פרטי:
 1. מקומות עבודה בהם עובדים מעל 10 עובדים יתבקשו לצמצם את מספר העובדים הנמצאים במקום העבודה בו- זמנית כך שבכל רגע נתון רק 30% מכוח האדם של מקום העבודה יעבדו.
 2. יצוין כי המעסיק רשאי לפעול במשמרות/סבבים וכדומה על מנת לעמוד בדרישת 30% מהעובדים, וכך ככל שניתן לעבוד מהבית ניתן לאשר לעובד עבודה מביתו.
 3. עסקים בהם מועסקים פחות מ- 10 עובדים, וניתן לשמור מרחק של 2 מטרים בין עובד לעובד, אין צורך בצמצום העובדים בו- בזמנית וההנחיות הקודמות עומדות על כנן.
יציאה לחל"ת:
 1. שירות התעסוקה והמוסד לביטוח לאומי עדכנו הנחיות לגבי יציאה לחל"ת על רקע התפשטות הקורונה. לטובת הכרה בחל"ת לצורך תשלום דמי אבטלה, צומצמה תקופת החל"ת ל-30 יום.
 2. משך החל"ת לא יפחת מ- 30 ימים.
 3. יש לקיים שיחה עם כל אחד מהעובדים המוצא לחל"ת ולעדכן אותו לגבי פרוצדורת הרישום המקוון או באמצעות הדוא"ל בשירות התעסוקה.
 4. על המעסיק למסור לעובד מכתב הוצאה לחל"ת ובו תיכלל תקופת החל"ת שלא תפחת מ-30 ימים, כאמור, וכן הוראות לגבי חובת העובד להודיע למעסיק אם במהלך תקופת החל"ת מצא עבודה אחרת ומועד תחילתה.
 5. על העובד למלא טופס רישום לאתר שירות התעסוקה. כמו כן על המעביד להעביר למוסד ביטוח לאומי טופס 1514 – אישור על תקופת העבודה- של המוסד לביטוח לאומי, וכן יש לשדר למוסד לביטוח לאומי טופס 100- נתוני שכר לעובדים.
 6. על המעסיקים לדעת כי במהלך תקופת חל"ת שנמשכה 60 ימים תשלום דמי הביטוח הלאומי מוטל על המעסיק. לאחר 60 ימים החבות עוברת לעובד.
 7. באשר להפרשות לתנאים פנסיוניים, כל עוד אין המדובר בנתק הפוגע בקופה, ובהעדר הסכם קיבוצי הקובע אחרת על המעסיק להודיע לחברת הביטוח /קרן הפנסיה על הפסקה של ההפרשות והניכויים לתקופת החל"ת. ככל שיהיו שינויים וינתנו הנחיות על ידי קרנות הפנסיה וחברות הביטוח יועבר עדכון.
 8. הקלה בקריטריון לזכאות לדמי אבטלה- עובדים אשר יצאו לחל"ת בהתאם להוראות לעיל, זכאים לקבלת דמי אבטלה מהמוסד לביטוח לאומי בתהליך מזורז, וכן הוחלט אתמול על קיצור תקופת האכשרה כך שתקופת האכשרה קוצרה ל- 6 חודשים במקום 12 חודשי עבודה.
זכויות מכוח חוק עבודת נשים:
 1. ההנחיות לעניין הוצאה לחל"ת של עובדים המוגנים בהתאם לחוק עבודת נשים כאמור בעדכון שהוצאנו ביום 16.3.2020- יש לפעול לקבלת היתר באמצעות טופס בקשה לחל"ת ביחס לכל עובדת.
 • נכון לעת הזו לא חל שינוי בצורך בקבלת היתר לגבי אוכלוסיות נוספות מוגנות כגון משרתי מילואים.
הואיל ונושאים אלה מעוררים שאלות רבות ונוספות הנוגעות ליחסי עבודה, אנו זמינים לשאלות והבהרות נוספות ויבחנו נסיבות כל מקרה לגופו. אין באמור להוות תחליף לייעוץ משפטי פרטני.

כתבות נוספות

עדכון פסיקה וחקיקה מרץ 2024

פורסם צו הרחבה בעניין זכויות אנשי המילואים ביום 6.3.2024 פורסם צו הרחבה שהרחיב הוראות ההסכם הקיבוצי מיום 4.2.2024 בין נשיאות המגזר העסקי

עדכון פסיקה – ינואר 2024

ביה"ד הארצי לעבודה קבע כי חברות עובד בועד עובדים אינה מקנה לו חסינות מפני נקיטת הליכי משמעת ביה"ד הארצי לעבודה דחה ערעור