קבינט הקורונה אישר אתמול (17.8.20) במשאל טלפוני את התיקון לתקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות במקומות עבודה), תש"ף-2020 ברקע משבר הקורונה וגל התחלואה השני בנגיף, כשמטרת התיקון לייצר אחידות בכללי התפוסה וההתקהלות שנקבעו עבור מקומות שונים, ולהגביר את הבהירות ביחס לכללים החלים על הציבור.

נכון למועד זה, הוסרה ההגבלה על מספר עובדים שרשאים להגיע למקומות עבודה; עם זאת, נקבע כי מקומות עבודה בהם מועסקים מעל 10 עובדים –  נדרשים למנות ממונה על ענייני קורונה אשר מחויב, יחד עם המנהל הכללי של מקום העבודה על פי התקנות לחתום על הצהרה/התחייבות בדבר יישום ואכיפת הפעולות והכללים הנדרשים בתקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש-הגבלת פעילות), התש"ף – 2020, למניעת התפשטות נגיף הקורונה וכן מחוייב ליידע את העובדים לגבי הכללים באמצעות הצבת שלט במקום העבודה, במקום בולט לעין.

יצוין, כי בכך הוסרה מגבלה קודמת שלפיה הוגבל מספר העובדים במקום עבודה ל-10 עובדים או ל- 30%  מסך העובדים (לפי הגבוה מביניהם), כאשר רק מעסיקים שביקשו להעסיק עובדים בהיקף גדול יותר נדרשו לעמוד בתנאי התו הסגול, ובכלל זה מינוי ממונה על ענייני קורונה שתפקידו לוודא שבמקום העבודה נשמרים הכללים שנקבעו בתקנות .

עוד נקבע כי בעבודה משרדית ניתן יהיה לקיים ישיבות עם למעלה מ- 20 משתתפים (תוך שמירת מרחק או מחיצה), ובנסיבות מסויימות וכאשר קיום ישיבה אינו אפשרי באמצעים דיגיטליים, תתאפשר ישיבה בהשתתפות עד 50 איש.

כן נקבע במסגרת התיקון שאושר כי ראש שירותי בריאות הציבור במערך שירותי הבריאות במשרד הבריאות או רופא מחוזי רשאי לסגור מקום עבודה (למעט מקום עבודה חיוני, מסגרות רווחה, ישיבות מועצת רשות מקומית ומשרדי ממשלה), לצורך חקירה אפדימיולוגית, לתקופה שלא תעלה על 72 שעות או 120 שעות לפי הוראה של ראש שירותי בריאות הציבור במשרד הבריאות או סגנו. על אף האמור, מעסיק ציבורי, שניתנה הוראה לסגירת המקום, יכול לאפשר כניסה של עובדים מסוימיים לצורך אספקת שירות חיוני.

יובהר כי הכללים המתייחסים לשמירת מרחק של 2 מטרים  בין עובדים, חובת עטיית מסיכה, שמירה על הגיינה, מדידת חום בכניסה, אפשרות עבודה מהבית, הקצאת ציוד אישי או חיטוי ציוד וכו' –  נותרו בעינם.

עוד ובנוסף, בין יתר הכללים שאושרו אתמול נקבע כי ישהו במעלית מחצית ממספר האנשים המותר.

כמו כן, במסעדות ובמקומות ציבוריים הוחלט על הגבלת מספר האנשים ל-20 לקוחות בחלל סגור ללא קשר לגודל המקום (בשונה ממצב הדברים קודם לתיקון לפיו במקומות הקטנים מ-80 מ"ר הותרה התקהלות מקסימלית של 10 אנשים)  ו-30 לקוחות בחלל פתוח, ובלבד שניתן יהיה לשמור על ריחוק של 2 מטרים בין לקוח ללקוח (בבתי עסק ומסעדות שמירה על כללי ה״תו הסגול״).

קבינט הקורונה החיל את האמור לעיל גם על בתי תפילה, כך שמספר הנוכחים המותר בחלל סגור ללא תלות בגודל המקום-  הינו 20 איש, ובחלל פתוח תתאפשר התקהלות של עד 30 איש ובתנאי שניתן לשמור על כללי הריחוק החברתי.

לעיון בהודעה משותפת שיצאה ממשרד ראש הממשלה משרד הבריאות ר' בקישור

https://www.gov.il/he/departments/news/17082020_

כתבות נוספות

עדכון פסיקה וחקיקה מרץ 2024

פורסם צו הרחבה בעניין זכויות אנשי המילואים ביום 6.3.2024 פורסם צו הרחבה שהרחיב הוראות ההסכם הקיבוצי מיום 4.2.2024 בין נשיאות המגזר העסקי

עדכון פסיקה – ינואר 2024

ביה"ד הארצי לעבודה קבע כי חברות עובד בועד עובדים אינה מקנה לו חסינות מפני נקיטת הליכי משמעת ביה"ד הארצי לעבודה דחה ערעור