הכנסת אישרה תיקון נוסף לחוק התוכנית לסיוע כלכלי (נגיף הקורונה החדש) (הוראת שעה) התשפ"ב–2022. ביום 1.2.2022 פורסם ברשומות תיקון מס' 7 לחוק התוכנית לסיוע כלכלי (נגיף הקורונה החדש) (הוראת שעה), התשפ"ב–2022. התיקון קבע מספר שינויים להסדר שתוקפו הוארך עד ליום 28.2.2022. עיקרי השינויים תקופת הבידוד המזכה בתשלום דמי בידוד נוספה הוראה בחוק הקובעת שעובד זכאי לדמי בידוד בעד הימים בתקופת הזכאות (שחלה החל מיום 29.10.2020 ועד ליום 28.2.2022) שבהם נעדר מעבודתו, גם במקרים בהם תקופת הבידוד שבשלה נעדר כאמור מעבודתו, החלה לפני תקופת הזכאות ונמשכה אל תוך התקופה כאמור. הגדרת "עובד בבידוד מזכה" נזכיר כי עד לתיקון הנוכחי , מדובר היה בעובד המחויב בבידוד שהוא אחד מאלה:
 • מחלים;
 • עובד קטין בבידוד;
 • עובד שקיבל מנת חיסון אחת וטרם חלפו 30 יום מקבלת מנת החיסון או קיבל שתי מנות חיסון וטרם חלפו שבעה ימים מקבלת המנה השנייה;
 • מי שמסיבה רפואית מוכרת נמנע ממנו להתחסן;
 • הורה שלא התחסן ושוהה בבידוד בשל ילדו המחויב בבידוד וממלא אחר התנאים המצטברים.
לאחר התיקון, עובד בבידוד מזכה ייחשב גם מי שקיבל את כל שלוש מנות החיסון הנדרשות לצורך קבלת תעודת מחוסן תקפה אך טרם חלף פרק הזמן הנדרש לקבלת תעודה כאמור. היעדרות לסירוגין של הורים מלווים
 • א. ההסדר הקיים בחוק לגבי חלוקת נטל ההשגחה על ילד המצוי בבידוד הורחב גם לגבי עובדים הנעדרים לסירוגין עם הורה מלווה שהוא עצמאי.
 • ב. יום ההיעדרות הראשון לא יופחת מהתשלום להורה המלווה שהינו שכיר, ובתנאי שהודיע בטופס ההצהרה למעסיקו שההורה המלווה העצמאי חדל לעבוד בעסקו בשל חובת הבידוד שחלה על ילדם וצירף את ההצהרה שהגיש ההורה המלווה העצמאי למוסד לביטוח לאומי.
 • ג. הוראות אלה חלות רק לגבי תקופת בידוד שחלה בין התאריכים 1.7.2021-28.2.2022.
הוראות מיוחדות לגבי בידוד שחל בין התאריכים 21.12.2021 -31.1.2022
 • א. ככלל, עובדים אינם זכאים לתשלום דמי בידוד עבור יום ההיעדרות הראשון בכל תקופת בידוד, אלא אם כן חל עליהם הסכם מיטיב לפיו הם זכאים לתשלום עבור יום מחלה ראשון.
 • ב. עם זאת, נקבע כי לגבי התקופה שחלה, כולה או חלקה, בין התאריכים 21.12.2021 -31.1.2022 לא יופחת תשלום בגין יום עבודה אחד מלא, כך שאותם עובדים יהיו זכאים לתשלום גם בעבור יום ההיעדרות הראשון.
 • ג. נקבע כי מספר ימי המחלה שיופחתו מהמכסה הצבורה של עובדים שנעדרו מעבודתם בתקופה האמורה, יימנו החל מיום ההיעדרות השני.
 • ד. המעסיק יהיה זכאי לשיפוי בשיעור של 100% בעד יום עבודה מלא נוסף – יום ההיעדרות הראשון – בעדו שילם דמי בידוד לעובד.
***האמור לעיל אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי פרטני. נשמח לעמוד לשירותכם בכל שאלה / הבהרה נדרשות.

כתבות נוספות

עדכון פסיקה וחקיקה מרץ 2024

פורסם צו הרחבה בעניין זכויות אנשי המילואים ביום 6.3.2024 פורסם צו הרחבה שהרחיב הוראות ההסכם הקיבוצי מיום 4.2.2024 בין נשיאות המגזר העסקי

עדכון פסיקה – ינואר 2024

ביה"ד הארצי לעבודה קבע כי חברות עובד בועד עובדים אינה מקנה לו חסינות מפני נקיטת הליכי משמעת ביה"ד הארצי לעבודה דחה ערעור