admin123

עדכון פסיקה – ינואר 2024

ביה"ד הארצי לעבודה קבע כי חברות עובד בועד עובדים אינה מקנה לו חסינות מפני נקיטת הליכי משמעת ביה"ד הארצי לעבודה דחה ערעור של עובדת אלעל, חברה בועד העובדים, במסגרתו ביקשה להשיבה לתפקיד דיילת אוויר תוך שטענה כי ננקטו כלפיה הליכי משמעת על רקע פעילותה בועד לקידום זכויות הדיילים. בית הדין הבהיר כי אמנם, ככל שמעסיק …

עדכון פסיקה – ינואר 2024 לקריאה »

עדכון חקיקה – תקנות להגברת האכיפה של דיני העבודה – רכיבי שכר

ביום 1.1.2024 עתידות להיכנס לתוקף תקנות להגברת האכיפה של דיני העבודה (רכיבי השכר המרכיבים את ערך שעת עבודה וערך שעת עבודה לעובד קבלן) התשפ"ג – 2023. בהתאם לתקנות האמורות: על פי תקנה 2 לתקנות, לעניין חישוב עלות שכר מינימאלית כהגדרתה בחוק, יהיה ערך שעת עבודה – ערך השעה הבסיסי המפורט בתקנה 3, בהתאם לותק של …

עדכון חקיקה – תקנות להגברת האכיפה של דיני העבודה – רכיבי שכר לקריאה »

עדכון פסיקה וחקיקה דצמבר 2023

תוקף ההיתר הכללי להעסקה בשעות נוספות – הוראת שעה – הוארך עד ליום 7.1.24 בהתאם להוראת השעה, ניתן יהיה להעסיק עובד עד 67 שעות בשבוע ובלבד שמכסת השעות הנוספות בחודש לא תעלה על 90 שעות. עוד הובהר כי ניתן יהיה להעסיק עובד עד 14 שעות ביום, כפוף להסכמת העובד ולמתן הפסקה נוספת, הכלב התא לצרכים …

עדכון פסיקה וחקיקה דצמבר 2023 לקריאה »

עדכון פסיקה נובמבר 2023

עדכון פסיקה – נובמבר 2023   בית הדין לעבודה דחה בקשה להארכת השעיה מהעבודה על רקע פתיחת חקירה פלילית בהעדר סמכות בית הדין האזורי לעבודה בתל אביב דחה בקשתה של עיריית רמת השרון להאריך השעייתם מהעבודה של 4 עובדי העירייה בשל חקירה פלילית שנפתחה כנגדם. העירייה השעתה את 4 העובדים לאחר שימוע, על רקע פתיחת …

עדכון פסיקה נובמבר 2023 לקריאה »

עדכון חקיקה – הגנה על עובדים בשעת חירום – חרבות ברזל

  עדכון חקיקה – תיקון לחוק הגנה על עובדים בשעת חירום – מבצע חרבות ברזל   ביום 28.11.23 התפרסם חוק הגנה על עובדים בשעת חירום (תיקון מס' 5 והוראת שעה – חרבות ברזל) התשפ"ד-2023.   במסגרת התיקון הוספה הגנה מפני פיטורים במהלך תוקפה של הוראת השעה לעובדים הבאים:   עובד אשר התפנה ממקום מגוריו ביישוב …

עדכון חקיקה – הגנה על עובדים בשעת חירום – חרבות ברזל לקריאה »

עדכון חקיקה – חוק התכנית לסיוע כלכלי (הוראת שעה – חרבות ברזל)

שלום רב,   לתשומת הלב – ביום 9.11.23 התקבל בכנסת חוק התכנית לסיוע כלכלי (הוראת שעה – חרבות ברזל) התשפ"ד 2023 הכולל תיקונים לחוק מס רכוש וקרן פיצויים, בכל הנוגע למתווה הפיצוי למעסיקים בתקופה הקובעת; תיקון להוראות פרק האבטלה בחוק הביטוח הלאומי וכן תיקון עקיף לחוק עבודת נשים.   להלן עיקרי הדברים הנוגעים להעסקת עובדים: …

עדכון חקיקה – חוק התכנית לסיוע כלכלי (הוראת שעה – חרבות ברזל) לקריאה »

הוראות רשות המיסים – פיצוי למעסיקים בגין נזק שנגרם בעקבות תשלום שכר לעובדים שפונו

לקוחות יקרים מצאנו לנכון להביא לידיעתכם את הוראות רשות המיסים שפורסמו היום ועניינן פיצוי למעסיקים ששילמו שכר לעובדים שנעדרו מעבודתם לנוכח הוראה של כוחות הביטחון לפינוי יישובים. על פי ההוראות, מעסיק של עובד המתגורר באחד מהישובים שפונו המפורטים ברשימה הנלווית להנחיה, אשר שילם לעובד כאמור שכר מלא למרות שהעובד לא התייצב לעבודה עקב הנחיה כאמור …

הוראות רשות המיסים – פיצוי למעסיקים בגין נזק שנגרם בעקבות תשלום שכר לעובדים שפונו לקריאה »

עדכון חקיקה – הוראת שעה – היתר כללי להעסקה בשעות נוספות

** לתשומת הלב, תוקף הוראת השעה לתיקון ההיתר הכללי להעסקה בשעות נוספות בשעת החירום הוארך עד ליום 7.11.23. בעקבות מצב החירום שהוכרז, חתם שר העבודה ביום 9.10.23 על היתר כללי להעסקה בשעות נוספות ולפיו: הוגדל מספר השעות בו יועסק עובד בשבוע והועמד על עד 67 שעות עבודה בשבוע, ובלבד שמכסת השעות הנוספות בחודש עבודה לא …

עדכון חקיקה – הוראת שעה – היתר כללי להעסקה בשעות נוספות לקריאה »

עדכון חובת המעסיק על רקע המצב בטחוני

לקוחות יקרים בימים קשים אלו מחזקים את ידי כולכם ומקווים כי השקט יחזור במהרה. מצאנו לנכון לשלוח עדכון קצר לגבי חובות המעסיק על רקע המצב הבטחוני. על רקע המצב הבטחוני והכרזה על מצב מיוחד בעורף על ידי שר הביטחון, קבע פיקוד העורף הנחיות לשעת חירום (יש להתעדכן מעת לעת לגבי האזורים השונים בהם מוכרז מצב …

עדכון חובת המעסיק על רקע המצב בטחוני לקריאה »

עדכוני פסיקה – ספטמבר 2023

נדחתה תביעת מתווך להכיר ביחסי עובד-מעסיק בינו לבין חברה פרטית לתיווך בעסקאות נדל"ן. התובע, מתווך נדל"ן, טען כי יש להכיר בו כעובד הנתבעת, וכי נוכח האמור הופרו חובות הנתבעת אליו. מנגד, החברה והנתבעים שבבעלותם החברה הנתבעת, הגישו תביעה שכנגד ובמסגרתה דרשו לחייב את התובע בהשבת סכומים ששולמו לו במסגרת עסקאות שביצע וכן לחיובו בפיצוי בגין …

עדכוני פסיקה – ספטמבר 2023 לקריאה »