עדכוני חקיקה בנושא קורונה

תיקוני חקיקה קורונה פברואר 2022

הכנסת אישרה תיקון נוסף לחוק התוכנית לסיוע כלכלי (נגיף הקורונה החדש) (הוראת שעה) התשפ"ב–2022. ביום 1.2.2022 פורסם ברשומות תיקון מס' 7 לחוק התוכנית לסיוע כלכלי (נגיף הקורונה החדש) (הוראת שעה), התשפ"ב–2022. התיקון קבע מספר שינויים להסדר שתוקפו הוארך עד ליום 28.2.2022. עיקרי השינויים תקופת הבידוד המזכה בתשלום דמי בידוד נוספה הוראה בחוק הקובעת שעובד זכאי […]

תיקוני חקיקה קורונה פברואר 2022 Read More »

עדכון חקיקה בנושא מתווה התו הירוק

  הרינו להביא לידיעתכם את השינויים האחרונים שבוצעו בתקנות הנוגעות למתווה התו הירוק במקומות עבודה ובמוסדות חינוך.     ביום 20.10.2021 נכנס לתוקף תיקון מס' 2 לתקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (תו ירוק לעובדים), תשפ"ב-2021. תוקפן של התקנות הוארך עד ליום 16.11.2021. וחלו בהן השינויים הבאים: ·         לעניין תקנה המגבילה כניסת

עדכון חקיקה בנושא מתווה התו הירוק Read More »

עדכון חקיקה בנושא מתווה התו הירוק במקומות העבודה

ביום 29.9.2021 אישרה הכנסת את תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (תו ירוק לעובדים), תשפ"ב-2021, אשר עתידות להיכנס לתוקף ביום 5.10.2021 וזאת עד ליום 19.10.2021. בהתאם לתקנות עובדים במקומות עבודה המפורטים להלן, יחויבו להציג למעסיק אישור תו ירוק תקף ועדכני, או אישור על תוצאה שלילית בבדיקת קורונה מיידית שבוצעה עד 84

עדכון חקיקה בנושא מתווה התו הירוק במקומות העבודה Read More »

עדכון חקיקה – כללים מעודכנים לתשלום דמי בידוד

הכנסת אישרה תיקון נוסף לחוק התוכנית לסיוע כלכלי (נגיף הקורונה החדש) (הוראת שעה) התשפ"א–2021. ביום 5.8.2021 פורסם ברשומות תיקון מס' 6 לחוק התוכנית לסיוע כלכלי (נגיף הקורונה החדש) (הוראת שעה), התשפ"א–2021. ההסדר בחוק המאפשר לעובד שנעדר מעבודתו עקב היותו בבידוד לפי צו בידוד בית, לזקוף את ימי ההיעדרות עקב הבידוד על חשבון יתרת המחלה הצבורה,

עדכון חקיקה – כללים מעודכנים לתשלום דמי בידוד Read More »

אנשים בעבודה

עדכון המגבלות הנוגעות להגבלת פעילות במקומות העבודה – סגר השלישי

על רקע החמרת מצב התחלואה בישראל, הותקנו תקנות להחמרת ההגבלות ולהידוק הסגר. להלן עיקרי העדכונים לעניין המגבלות החדשות הנוגעות להגבלת פעילות במקומות העבודה במהלך הסגר אשר יכנס לתוקפו ביום 8.1.2021 עד יום 21.1.2021 (נכון למועד זה):- חל איסור על הגעת עובדים למקום העבודה, למעט מקומות שהוחרגו כפי המפורט להלן, והאמור גם ביחס למקומות עבודה בהם

עדכון המגבלות הנוגעות להגבלת פעילות במקומות העבודה – סגר השלישי Read More »

עדכון חקיקה -הגבלת פעילות במקום העבודה – סגר שלישי

להלן עיקרי התקנות לעניין הגבלת פעילות במקומות העבודה במהלך הסגר השלישי: במסגרת התקנות אשר תחולתם החל מיום 27.12.2020 בשעה 17:00 ותוקפן עד יום 9.1.2020 לעת הזו, הוטלו הגבלות על העסקת עובדים במקומות העבודה, כמפורט להלן: – ככלל במקומות עבודה בהם מועסקים למעלה מ- 10 עובדים, חל איסור לאפשר שהייה בו זמנית של למעלה מ- 10

עדכון חקיקה -הגבלת פעילות במקום העבודה – סגר שלישי Read More »

עדכון חקיקה – בידוד

חוק התכנית לסיוע כלכלי (נגיף הקורונה החדש) (הוראת שעה) (תיקון מס' 3), התשפ"א-2020 – תשומת ליבכם להוראות החוק שהתקבלו ביום 19.11.2020 והוחלו באופן רטרואקטיבי החל מיום 29.10.2020, ועניינו הסדרת תשלום לעובד בימי בידוד, האמור בהמשך לביטול תעודת המחלה הגורפת. להלן עיקרי החוק: זכאות עובד לדמי בידוד ככלל, עובד אשר שהה בבידוד, דיווח למשרד הבריאות על

עדכון חקיקה – בידוד Read More »

עדכון חקיקה – הצעת חוק בנושא בידוד

בהמשך לעתירה שהוגשה לבג"צ ולקביעת בג"צ לפיה לא ניתן לראות ב"בידוד" משום מחלה כהגדרתה בחוק דמי מחלה, ובהתאמה ביטול תעודת המחלה הגורפת, הועלתה על הכתב הצעת חוק כהוראת שעה לתקופה מוגבלת בזמן, שעניינה הבידוד. להלן עיקרי הדברים, כעולה מ הצעת החוק מיום 19.10.2020: עובד שנעדר מעבודתו עקב בידוד לפי צו בריאות העם או עקב היות

עדכון חקיקה – הצעת חוק בנושא בידוד Read More »

עדכון חקיקה ופסיקה – אוקטובר 2020

תעודת המחלה הגורפת לעובדים בבידוד הוארכה עד ליום 28.10.2020 בהחלטה מיום 1.10.2020 קבע בג"צ כי פרק הזמן של השהיית ביטול תעודת המחלה הגורפת יוארך עד ליום 28.10.2020. האמור בכדי לאפשר היערכות לטובת האמור.     ניתן היתר מיוחד להעסקה בשעות נוספות ביום 4.10.2020 פורסמה הוראת שעה המתקנת את ההיתר הכללי להעסקת עובדים בשעות נוספות, ועל

עדכון חקיקה ופסיקה – אוקטובר 2020 Read More »

קבינט הקורונה אישר את התיקון לתקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות במקומות עבודה), תש"ף-2020

קבינט הקורונה אישר אתמול (17.8.20) במשאל טלפוני את התיקון לתקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות במקומות עבודה), תש"ף-2020 ברקע משבר הקורונה וגל התחלואה השני בנגיף, כשמטרת התיקון לייצר אחידות בכללי התפוסה וההתקהלות שנקבעו עבור מקומות שונים, ולהגביר את הבהירות ביחס לכללים החלים על הציבור. נכון למועד זה, הוסרה ההגבלה על

קבינט הקורונה אישר את התיקון לתקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות במקומות עבודה), תש"ף-2020 Read More »