סעש (ת"א) 43630-02-17 אילנית רחמינוב איריס גבע:

נדחתה תביעת עובדת בגן ילדים שטענה כי פוטרה עקב הריונה

 1. המדובר בתביעה במסגרתה טענה התובעת, סייעת בגן ילדים, כי הנתבעת, בעלת הגן, פיטרה אותה שלא כדין עת הייתה בהיריון.
 2. בית הדין האזורי לעבודה בתל  אביב קבע כי הנטל להוכחת הפיטורים הוא על הטוען לקיומם, דהיינו התובעת. בית הדין קבע לפי כלל הראיות ובשים לב לבחינת השאלה למי מהצדדים הייתה המוטיבציה לנתק יחסי העבודה, כי משהתובעת עשתה דין לעצמה והפסיקה להגיע לעבודה היא אשר התפטרה ועל כן אינה זכאית לפיצויי פיטורים.
 3. עוד נקבע כי העובדה שהתובעת זומנה לשימוע אינה מלמדת על פיטוריה שכן הנתבעת זימנה התובעת לשימוע לאור מכירת הגן לרוכשים חדשים, בשים לב לכך שהתובעת השיבה שאינה יודעת האם מעוניינת להמשיך ולעבוד בגן תחת הבעלים החדשים.
 4. בנוסף, הוגשה בקשה לקבלת היתר לפיטורי התובעת שהייתה בהיריון בשל לחץ שהפעילה התובעת ובא כוחה, כאשר הבקשה הוגשה על ידי הבעלים החדשים של הגן אשר כלל לא צורפו להליך, וגם מכך לא ניתן ללמוד על פיטורי התובעת.
 5. בית הדין גם קבע כי התובעת אינה זכאית לכל פיצוי בגין אי מתן הודעה לעובד בכתב, מאחר ולא שוכנע כי הנתבעת לא מסרה ההודעה בכתב ביודעין, וממילא המחלוקת בהליך לא נבעה מהעובדה כי לא נמסרה לתובעת הודעה כאמור.
 6. לעניין קיזוז תשלום עבור הודעה מוקדמת נקבע כי המעסיק אינו רשאי לקזז דמי הודעה מוקדמת, מאחר ולא עשה כן "בזמן אמת" בעת סיום העסקה.

ס"ק 39228-06-17 הסתדרות העובדים הלאומית בישראל נ' מכבי שירותי בריאות:

בית הדין דן בשאלה מהי יחידת מיקוח כאשר מדובר בהתארגנות ראשונית

 1. בית הדין האזורי לעבודה בתל אביב נדרש לשאלה מהי יחידת המיקוח במכבי שירותי בריאות והאם הלאומית היא ארגון העובדים היציג, כאשר מדובר בהתארגנות עובדים ראשונית.
 2. בית הדין בחן ובדק טענות הצדדים לצורך ההחלטה בדבר יחידות מיקוח והדרישות. כך למשל, מכבי העלתה טענות לעניין החרגת עובדים תחת הכותרת "מנהלים ובעלי משרת אמון אישי", הכולל משפטנים, מנהלת משאבי אנוש, נהגי בעלי תפקידים, אולם בית הדין קבע כי רק המנכ"ל יוצא מתחולת יחידת המיקוח, זאת תוך הדגשת הצורך בהוכחת מאפיינים ייחודים לשם הגדרת יחידת מיקוח.
 3. עוד קבע בית הדין כי גם עובדים השוהים בחל"ת לא יוצאו מתחולת יחידת המיקוח.
 4. לעניין הרופאים קבע בית הדין כי באלה יש להכיר כיחידת מיקוח נפרדת, זאת לאור השיוך המקצועי שלהם המבדיל אותם.
 5. עוד נקבע לעניין אופן ההצטרפות להסתדרות הלאומית, בין היתר, כי המהות, הצטרפות חופשית ומרצון, היא עומדת בבסיס הבחינה ולא האופן הטכני בו מציגה ההסתדרות את טופס ההצטרפות, אפילו טופס מקוון. בית הדין בסופו של דבר הכיר ביציגות הלאומית במכבי.

עע (ארצי) 17221-10-17 שמואל דב שיליץ חברת קדישא חסידים:

בית הדין הורה על שלילת פיצויי פיטורים מלאים לעובד שמעל בכספי המעסיק

 1. המערער היה מנכ"ל המשיבה (עמותה), אשר הודה בנטילת 1.4 מיליון שלא כדין מהעמותה. בית הדין האזורי לעבודה קבע כי המשיבה תשלם למערער  פיצויי פיטורים (לאחר הפחתת שליש מפיצויי הפיטורים המלאים שלו) וכן תשלומים נוספים בגין שכר שלא שולם לו והשבת ניכויים שנעשו משכר המערער.
 2. בית הדין האזורי לעבודה דחה את תביעת המערער להכרה כשכר עבודה בתשלום שטען המערער ששולם לו במזומן, ללא דיווח ("בשחור").
 3. עוד דחה בית הדין האיזורי את תביעת המערערת להשבת סכומים שנטל המערער מקופתה.
 4. בית הדין הארצי לעבודה ביטל את קביעת בית הדין האיזורי וקבע כי ישללו מהמערער פיצויי פיטורים במלואם, זאת נוכח חומרת מעשיו כאשר נטל לידיו כספים בהיקף של מיליוני שקלים, שלא כדין, תוך שפעל בהיפוך גמור מהמצופה לאור תפקידו ובהתנהלותו הביא חברים נוספים ליטול כספים בניגוד לדין, כאשר שימש להם "דוגמא".

עע (ארצי) 48717-06-18 יהושע אלגאלי עיריית צפת:

בית הדין הארצי לעבודה קבע כי עובד שהוטל עליו אמצעי משמעת מסוג של העברה למשרה אחרת ישולם שכרו לפי תפקידו בפועל ולא לפי תפקידו הראשון

 1. ביה"ד למשמעת של עובדי הרשויות המקומיות הטיל על המערער אמצעי משמעת של נזיפה, הפקעת משכורת קובעת אחת והורדה בדרגת שכר אחת למשך שנה וחצי. בימ"ש המחוזי במסגרת ערעור המשמעת קבע כי חלף אמצעי המשמעת של הורדה בדרגת שכר אחת למשך שנה וחצי יינקטו כנגד המערער אמצעי משמעת של העברה למשרה אחרת למשך שנתיים, ופסילה מלמלא תפקיד ניהולי או תפקיד בו ישמש המערער כאחראי בנושאי כספים, לתקופה של שנתיים.  לאור שמשרד הפנים הורה כי שכרו ישולם לפי תפקידו בפועל וכי אין לו זכות קנויה לשוב לתפקיד מנהל משאבי אנוש לאחר תום תקופת הפסילה, הגיש המערער בקשה לסעד זמני בגין פגיעה בזכויותיו ותביעה לבית הדין האזורי לעבודה. בית הדין האזורי לעבודה דחה את עיקר התביעה ומכאן הוגש ערעור לבית הדין הארצי.
  בית הדין הארצי לעבודה שדן בערעורו קבע כי המערער זכאי לתשלום שכר לפי התפקיד שביצע בפועל, וכי ההוראות בהסכם הבכירים עליו חתם מוקפאות כל עוד הוא מנוע מלבצע התפקיד הבכיר וכי בתום תקופת הפסלות ישוב המצב לקדמותו.

סעש (ת"א) 34847-07-19 שרון מאירוביץ עמידר, החברה הלאומית לשיכון בישראל בע"מ:

בית הדין, במסגרת בקשה לסעד זמני, הורה על אכיפת יחסי עבודה לעובד בעל מוגבלות אשר מצא כי לא נעשו מאמצים לבחינת תפקיד תואם

 1. המבקש החל עבודתו במשיבה כרכז שטח, כאשר לאחר מספר שנים נוכח מצבו הרפואי קבע רופא תעסוקתי כי הוא כשיר לעבודה משרדית, וכך היה. בחלוף כשנתיים שבר את ידו ושהה במחלה למשך 3 חודשים. עם שובו מחופשת המחלה זומן לשיחה עם מנהל במשיבה שהודיע לו כי יועבר לתפקיד שטח. בהמשך שוב נבדק המבקש על ידי רופאה תעסוקתית אשר קבעה כי הינו מוגבל בעבודתו אולם יכול לבצע ביקורים בקומות ראשונות בלבד. לאור החמרה במצבו הרפואי פנה המבקש למשאבי האנוש במשיבה בבקשה לשוב לתפקידו הקודם או לתפקיד משרדי אחר. בהמשך, הודע למבקש בהודעת דוא"ל כי לאור חוסר שביעות רצון מתפקודו המקצועי שוקלים לסיים העסקתו. לאחר ששהה בחופשת מחלה ניתן אישור רופא תעסוקתי לפיו יכול לבצע עבודה משרדית בלבד. בהמשך שובץ המבקש בתפקיד זמני בעבודה משרדית. המבקש זומן לשימוע שעילתו אי כשירותו לבצע את תפקידו. המבקש לא הגיע התייצב לשימוע וטען בכתב כי הזימון הוא על רקע החמרת מצבו הרפואי ובניגוד לחוק שוויון לאנשים עם מוגבלות. המשיבה החליטה על סיום העסקתו לאור שלא ניתן למצוא לו משרה חלופית מותאמת.
 2. בית הדין האזורי לעבודה הורה על השבת המבקש לעבודה וקבע כי על אף שמדובר בסעד של אכיפת יחסי עבודה, מקום בו פיטורי המערער נעשו על רקע מוגבלותו, לא נמצא כי נעשו מאמצים למציאת תפקיד חלופי, כאשר מדובר במבקש שהועסק במשיבה כ- 23 שנה.

*אין באמור תחליף לייעוץ משפטי פרטני. נשמח לעמוד לרשותכם

כתבות נוספות

עדכון פסיקה – מאי 2024

בית הדין האזורי לעבודה בחיפה קבע כי דרישת ניסיון מקצועי קודם הינה לגיטימית ומתבקשת, וכי אין מקום להתערבות בית הדין לעבודה ביישום

עדכון פסיקה וחקיקה מרץ 2024

פורסם צו הרחבה בעניין זכויות אנשי המילואים ביום 6.3.2024 פורסם צו הרחבה שהרחיב הוראות ההסכם הקיבוצי מיום 4.2.2024 בין נשיאות המגזר העסקי

עדכון פסיקה – ינואר 2024

ביה"ד הארצי לעבודה קבע כי חברות עובד בועד עובדים אינה מקנה לו חסינות מפני נקיטת הליכי משמעת ביה"ד הארצי לעבודה דחה ערעור